Tải Công văn 25/BXD-QLN năm 2014 thực hiện chính sách nhà ở đối với Người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 25/BXD-QLN năm 2014 thực hiện chính sách nhà ở đối với Người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 25/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 23/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 25/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 25/BXD-QLN năm 2014 thực hiện chính sách nhà ở đối với Người có công với cách mạng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 25/BXD-QLN
V/v: Thực hiện chính sách nhà ở đối với
Người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 23
tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Bình Định

Ngày 14/3/2014, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định có công văn
số 199/SXD-QLN đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc thực hiện chính sách nhà ở
đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ “Tiền Khởi nghĩa” được
truy công nhận.

Căn cứ quy định về chính sách nhà ở đối với người
có công với cách mạng hiện hành, trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương
(tại văn bản số 1034-CV/BTCTW ngày 11/8/2011) và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
(tại văn bản số 3710/LĐTBXH-NCC ngày 01/11/2011). Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

1. Trường hợp cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ “Tiền
Khởi nghĩa” mà cả vợ và chồng đã mất trước khi được công nhận thì thân nhân
được hỗ trợ một lần theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013
của Chính phủ: “Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh
ưu đãi người có công với cách mạng”.

2. Trường hợp thân nhân là con của người có công
với cách mạng có khó khăn về nhà ở thì được ưu tiên trong việc hỗ trợ cải thiện
nhà ở như: được mua nhà ở xã hội, được mua nhà ở cho người thu nhập thấp tại
khu vực đô thị và các hình thức hỗ trợ khác căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa
phương.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Định để triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– UBND tỉnh Bình Định;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *