Tải Công văn 241/BXD-QLN năm 2014 áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 241/BXD-QLN năm 2014 áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 241/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 17/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 241/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 241/BXD-QLN năm 2014 áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 241/BXD-QLN
V/v áp dụng tiêu
chuẩn thiết kế nhà ở đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu
đô thị mới Tây Nam Hà Nội.

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển
nhà Hà Nội – HANDICO

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 44/TCT-PTDA ngày 15/01/2014
của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội – HANDICO đề nghị hướng dẫn
việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi
tiết Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội – Khu xây dựng đợt đầu. Sau khi nghiên cứu,
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thực hiện việc rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành sang
tiêu chuẩn quốc gia theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,
ngày 25/02/2013 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 212/QĐ-BXD về hủy bỏ 169 tiêu
chuẩn ngành Xây dựng. Tiêu chuẩn “TCXDVN 323:2004. Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn
thiết kế” có các quy định không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn (theo quy định
của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật) nên đã bị hủy bỏ. Hiện nay Bộ Xây
dựng đã nghiên cứu và chuẩn bị ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà
chung cư, trong đó sẽ quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ đối
với nhà chung cư xây mới hoặc cải tạo lại và phần nhà chung cư nằm trong tòa
nhà có kèm các chức năng khác.

Ngày 24/6/2013, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1245/BXD-KHCN
hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và tính toán các chỉ tiêu quy
hoạch, kiến trúc đối với nhà ở cao tầng.

2. Theo báo cáo của Tổng Công ty, quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội – Khu xây dựng đợt đầu được ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 17/9/2001. Quá
trình triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, đến nay một số công
trình, dự án trong khu đô thị đã hoàn thành đưa vào sử dụng; một số đã hoàn
thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; một số
khác đang triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch và các công tác chuẩn bị đầu
tư.

Trong đó, các công trình nhà ở cao tầng đã hoàn thành đưa
vào sử dụng hoặc đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt đều được thiết kế, tính toán các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc
áp dụng theo quy định của Tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 .

Do vậy, để có cơ sở tính toán các chỉ tiêu quy hoạch, kiến
trúc khi thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết toàn bộ Khu đô thị
mới Tây Nam Hà Nội – Khu xây dựng đợt đầu, việc áp dụng tiêu chuẩn đối với nhà
ở như sau:

– Đối với các công trình, dự án nhà ở cao tầng đã hoàn thành
đưa vào sử dụng hoặc đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và đã được cơ quan
có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định số
212/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng thì không phải xem xét, điều chỉnh
theo quy định mới mà vẫn được áp dụng, tính toán theo Tiêu chuẩn đã áp dụng
trước đó (Tiêu chuẩn TCXDVN 323: 2004 “Nhà ở cao tầng – Tiêu chuẩn thiết
kế”).

– Đối với các công trình, dự án nhà ở cao tầng thực hiện điều
chỉnh quy hoạch thì áp dụng quy định hiện hành và hướng dẫn tại văn bản số
1245/BXD-KHCN ngày 24/6/2013 của Bộ Xây dựng.

– Đối với các công trình, dự án nhà ở thấp tầng thì áp dụng
theo quy định hiện hành, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban
hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Trưởng Bộ Xây
dựng, được phép lựa chọn áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 4449: 1987 “Quy hoạch xây
dựng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Trên đây là ý kiến của Bộ xây dựng về việc áp dụng tiêu
chuẩn thiết kế nhà ở khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới
Tây Nam Hà Nội – Khu xây dựng đợt đầu, đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Phát
triển nhà Hà Nội – HANDICO liên hệ, làm việc với Sở Quy hoạch Kiến trúc thành
phố Hà Nội để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c) ;
– Sở Quy hoạch kiến trúc Tp Hà Nội;
– Lưu : VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *