Tải Công văn 233/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 233/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 233/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 14/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 233/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 233/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 233/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn


Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện kết luận của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ xuất
khẩu khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động
khoáng sản tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ,
Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về Thành lập Đoàn
kiểm tra cát nhiễm mặn từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại các cửa
sông giáp biển để xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh
Hòa tại công văn số 5833/UBND-KT ngày 10/10/2013 về việc Công ty cổ phần Đất
Mới xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét tạo luồng phục vụ huấn
luyện quân sự tại Đầm Thủy Triều, thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam
Lam, tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Dự án nạo vét), Đoàn kiểm tra do Bộ Xây dựng
chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện UBND tỉnh khánh
Hòa, Lữ Đoàn Hải quân Đánh bộ 101 Quân chủng hải quân, các Sở ngành liên quan
tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra thực tế Dự án và thống nhất tại Biên bản làm việc số
15/BB-ĐKT ngày 8/11/2013.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và kiến
nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại
công văn số 2629/BXD-VLXD ngày 10/12/2013 đề nghị cho phép Công ty cổ phần Đất
Mới xuất khẩu cát nhiễm mặn được tận thu trong quá trình thực hiện Dự án nạo
vét.

Ngày 09/01/2014, Văn phòng Chính
phủ đã có công văn số 177/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ
Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm
mặn từ Dự án nạo vét của Công ty cổ phần Đất Mới và giao cho Bộ Xây dựng chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định khối lượng xuất khẩu
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày
17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ
tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn từ Dự án nạo
vét, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Tỉnh Khánh Hòa về việc Công ty cổ
phần Đất Mới làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét nêu
trên với khối lượng tối đa 1.000.000 m3(Một triệu mét khối),
trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2014 tại công văn số 232/BXD-VLXD
ngày 14/02/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám
sát và đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng sẽ cho ý kiến bằng văn bản
về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ dự án trên trong thời gian tiếp theo sau
ngày 30/6/2014.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh KHánh
Hòa chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định hiện hành của Công ty
cổ phần Đất Mới trong quá trình thực hiện dự án nạo vét có tận thu cát nhiễm
mặn để xuất khẩu, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, sạt lở bờ biển và an
toàn đường thủy, hàng hải, không làm ảnh hưởng tới các dự án kinh tế, du lịch
cũng như sản xuất của ngư dân trong khu vực v.v… Đồng thời, báo cáo Bộ Xây
dựng 06 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo; nội dung báo
cáo về tình hình thực hiện dự án cùng với các đề xuất, kiến nghị nếu có.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng
về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét luồng phục vụ huấn luyện
quân sự tại Đầm Thủy Triều, thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lam, tỉnh
Khánh Hòa của Công ty cổ phần Đất Mới. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp
thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan Khánh Hòa;
– Công ty cổ phần Đất Mới;
– Lưu: VT, VLXD.

KT.BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *