Tải Công văn 232/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 232/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 232/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 14/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 232/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 232/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 232/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 14
tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đất Mới

Thực hiện kết luận của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ xuất
khẩu khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động
khoáng sản tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính
phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về Thành lập
Đoàn kiểm tra cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch
tại các cửa sông giáp biển để xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).

Theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa
tại công văn số 5833/UBND-KT ngày 10/10/2013 về việc Công ty cổ phần Đất Mới
xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét tạo luồng phục vụ huấn luyện
quân sự tại Đầm Thủy Triều, thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lam, tỉnh
Khánh Hòa (gọi tắt là Dự án nạo vét), Đoàn kiểm tra do Bộ Xây dựng chủ trì,
phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa, Lữ
Đoàn Hải quân Đánh bộ 101 Quân chủng Hải quân, các Sở ngành liên quan tỉnh
Khánh Hòa đã kiểm tra thực tế Dự án và thống nhất tại Biên bản làm việc số
15/BB-ĐKT ngày 8/11/2013.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và kiến
nghị của UBND tỉnh Khánh, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại công
văn số 2629/BXD-VLXD ngày 10/12/2013 đề nghị cho phép Công ty cổ phần Đất Mới
xuất khẩu cát nhiễm mặn được tận thu trong quá trình thực hiện Dự án nạo vét.

Ngày 09/01/2014, Văn phòng Chính phủ
đã có công văn số 177/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ
Hoàng Trung Hải đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm
mặn từ Dự án nạo vét của Công ty cổ phần Đất Mới và giao cho Bộ Xây dựng chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định khối lượng xuất khẩu
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày
17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ
tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn từ Dự án nạo
vét, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Tỉnh Khánh Hòa về việc Công ty cổ
phần Đất Mới làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét nêu
trên với khối lượng tối đa 1.000.000 m3(Một triệu mét khối),
trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2014. Căn cứ vào tình hình triển
khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ
Xây dựng sẽ cho ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ dự
án trên trong thời gian tiếp theo sau ngày 30/6/2014.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty
cổ phần Đất Mới phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy
định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo
vét, vị trí và có tọa độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo
quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án,
Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năng của
tỉnh Khánh Hòa chấp thuận, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, sạt lở bờ
biển và an toàn đường thuỷ, hàng hải, không làm ảnh hưởng tới các dự án kinh
tế, du lịch cũng như sản xuất của ngư dân trong khu vực v.v…

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm
mặn, Công ty cổ phần Đất Mới phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất
khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về
Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, có trách nhiệm báo cáo
UBND tỉnh Khánh Hòa và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát
nhiễm mặn 03 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về
xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét tạo luồng phục vụ huấn luyện
quân sự tại Đầm Thủy Triều, thôn Tân Quý, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lam, tỉnh
Khánh Hòa của Công ty cổ phần Đất Mới. Đề nghị Công ty thực hiện theo quy
định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– UBND tỉnh Khánh Hòa;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục
Hải quan Khánh Hòa;
– Lưu: VT, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *