Tải Công văn 22/BXD-KTXD năm 2014 về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 22/BXD-KTXD năm 2014 về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 22/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 17/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 22/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 22/BXD-KTXD năm 2014 về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/BXD-KTXD
V/v Quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động
xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng
công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1976/TCT-QLDA3
ngày 12/12/2013 và văn bản số 03/TCT- QLDA3 ngày 03/01/2014 của Tổng công ty
xây dựng số 1 TNHH một thành viên về thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu hợp đồng
trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng tại dự án xây dựng trụ sở
Vietcombank Nha Trang. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng trong
hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng từ 30% vốn nhà nước
trở lên phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày
07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo quy định tại
Điều 5 Nghị định này, các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải
thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng,
số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác trong hợp đồng.
Mặt khác, tại khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã
quy định: “Các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng
các tài liệu kèm theo hợp đồng để xử lý mâu thuẫn (nếu có).” Theo nội dung văn
bản số 1976/TCT-QLDA3 và văn bản số 03/TCT- QLDA3 này, trong hợp đồng thi công
xây dựng công trình trụ sở Vietcombank Nha Trang các bên đã thỏa thuận thứ tự
ưu tiên của các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu
này trong quá trình thực hiện, trong đó hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có thứ tự
ưu tiên cao hơn hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu bao gồm
nhiều tài liệu khác nhau như: yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng; hồ sơ thiết
kế; … giữa các hồ sơ này lại có sự không thống nhất và các bên chưa thỏa thuận
về thứ tự ưu tiên để áp dụng các tài liệu này trong quá trình thực hiện hợp đồng.
Theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà thầu thi công phải có nghĩa vụ thi
công xây dựng theo đúng thiết kế. Theo đó, khi có sự không thống nhất hay mâu
thuẫn giữa “yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng” và “hồ sơ thiết kế” thì hồ sơ
thiết kế sẽ có thứ tự ưu tiên áp dụng cao hơn.

Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên
căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *