Tải Công văn 2172/BXD-HĐXD năm 2018 về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 2172/BXD-HĐXD năm 2018 về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2172/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 28/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2172/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 2172/BXD-HĐXD năm 2018 về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2172/BXD-HĐXD
V/v trả lời ông Phạm Quốc Hội – Công ty TNHH Xây dựng Thái Bình Nguyên

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 7573/VPCP-ĐMDN ngày 09/8/2018 của Văn Phòng Chính phủ về việc kiến nghị của ông Phạm Quốc Hội – Công ty TNHH Thái Bình Nguyên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng lĩnh vực thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (không có quy định chưa có chứng chỉ năng lực thì không được tham gia đấu thầu).

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, kính báo cáo Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, trả lời doanh nghiệp theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, HĐXD (PMT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *