Tải Công văn 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Đào Trung Chính
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ

MÔI
TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ
V/v
hướng dẫn triển khai thực hiện Điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động
và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai

Hà Nội,
ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài
nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày
14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực
quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020; Công văn số
5325/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về
thực hiện điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực
các tổ chức dịch vụ công về đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn việc
thu thập thông tin, tư liệu có liên quan và tổng hợp báo cáo thực trạng, đề xuất
mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của các tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ
công về đất đai trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cụ thể như
sau:

1. Về xây dựng Đề cương, dự toán dự
án: thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 01 đính kèm.

2. Đề cương báo cáo tổng hợp kết quả Dự
án: thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.

3. Báo cáo tổng hợp kết quả dự án gửi
về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 31 tháng 5
năm 2016.

Trong quá trình triển khai thực hiện,
nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Quản lý đất đai (qua Trung tâm Điều
tra, Đánh giá tài nguyên đất) theo địa chỉ Số 9, Ngõ 78, Đường Giải Phóng, Phương
Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Kế hoạch
và Quản lý dự án, điện thoại: 04.36290575/04.36290445; Email: pkhqlda606@gmail.com./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– PTCT PT Lê Thanh Khuyên (để báo cáo);
– Lưu: VP (TH), Vụ KHTC, TTĐTĐGTNĐ.

KT. TỔNG CỤC
TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đào Trung Chính

 

PHỤ
LỤC 01

MẪU ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ
HOẠT ĐỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ CÔNG VỀ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH
(THÀNH PHỐ)…”

(Kèm theo Công văn số 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Tổng
cục Quản lý đất đai)

SỞ TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Tên cơ quan đề xuất dự án)
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

…..,
ngày… tháng… năm…….

 

DỰ ÁN

“Điều tra,
đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ
công về đất đai tại tỉnh (thành phố)…”

I. Thông tin khái quát về dự án:

1. Sự cần thiết.

2. Cơ sở pháp lý của dự án.

3. Mục tiêu của dự án.

4. Phạm vi thực hiện dự án.

5. Tóm tắt nội dung và nhiệm vụ của dự
án.

6. Thời gian thực hiện dự án (khởi
công – hoàn thành).

7. Tổng dự toán kinh phí thực hiện dự
án.

8. Nguồn vốn thực hiện dự án.

9. Đơn vị chủ trì dự án, đơn vị phối hợp.

10. Sản phẩm, kết quả của dự án:

– Sản phẩm trung gian;

– Sản phẩm chính.

11. Nội dung chi tiết của dự án

1. Hiện trạng các thông tin tài liệu liên
quan đến dự án.

– Khái quát các thông tin tư liệu liên
quan đến các tổ chức dịch vụ công và hoạt động dịch vụ công tại địa phương;

– Các công trình dự án đã triển khai về
dịch vụ công tại địa phương.

2. Nội dung của dự án (nội dung và khối
lượng công việc cần thực hiện – chi tiết các hạng mục của dự án)

2.1. Công tác điều tra

Điều tra, thu thập các thông tin tài
liệu, số liệu liên quan đến các hoạt động dịch vụ công về đất đai tại cấp tỉnh
và cấp huyện. Cụ thể:

– Các văn bản, quy định kỹ thuật, tài
liệu hướng dẫn;

– Thực trạng về mô hình tổ chức; số lượng,
chất lượng nguồn nhân lực thực hiện: giới tính; tuổi đời; ngạch (hoặc chức danh
nghề nghiệp) viên chức đang giữ; thâm niên công tác (kinh nghiệm nghề nghiệp);
trình độ đào tạo (chuyên môn, tin học, ngoại ngữ);

– Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết
bị, công nghệ:

+ Thực trạng về cơ sở vật chất (trụ sở;
loại hình nhà; điều hòa; ô tô…);

+ Thực trạng máy móc, trang thiết bị,
công nghệ (bàn ghế, tủ;
máy in, phô tô, máy tính; phần mềm ứng dụng; chất lượng,…;

– Kết quả các hoạt động trong 03 năm
(2011, 2012, 2013);

– Thực trạng về cơ chế hoạt động:

+ Xác định các loại tổ chức thực hiện
(sự nghiệp công, sự nghiệp, doanh nghiệp…);

+ Cơ chế tài chính để thực hiện: ngân
sách nhà nước cấp, vốn vay, vốn huy động;

+ Các khoản thu (phí, lệ phí,…);

+ Tỷ lệ trích nộp ngân sách nhà nước từ
các khoản thu.

– Điều tra khả năng xã hội hóa các
công đoạn thực hiện.

Các nội dung điều tra được thực hiện
cho các hoạt động về: (1) Về đăng ký và cấp GCNQSDĐ…; (2) Đo đạc, lập bản đồ
địa chính, hồ sơ địa chính; (3) Xây dựng CSDL đất đai; (4) Thống kê, kiểm kê đất
đai; (5) Cung cấp thông tin đất đai; (6) Tạo lập, phát triển quỹ đất; bồi thường,
hỗ trợ và tái định cư…; (7) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất; (8) Lập
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (9) Tư vấn xác định giá đất.

2.2. Tổng hợp, xử lý các thông tin,
tài liệu, số liệu đã thu thập được

– Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu
thu thập được tại cấp tỉnh;

– Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu
thu thập được tại cấp huyện.

2.3. Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức
và cơ chế hoạt động dịch vụ đất đai, dịch vụ công về đất đai (theo các nội dung
điều tra).

2.4. Đề xuất hoàn thiện cơ chế hoạt động
và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai.

III. Dự toán kinh phí thực hiện dự án

1. Cơ sở lập dự toán: bao gồm các văn
bản pháp lý được sử dụng để lập dự toán như các quy định, thông tư hướng dẫn, định
mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, tiêu chuẩn chi và các văn bản khác có
liên quan.

2. Lập dự toán chi tiết

Lập dự toán chi tiết cho từng hạng mục
công việc theo khối lượng đã xác định trong thuyết minh dự án và tổng hợp kinh
phí của toàn bộ dự án, từng hạng mục chi phải giải trình chi tiết căn cứ xác định
dự toán, bao gồm:

– Đối với hạng mục chi có định mức,
đơn giá hoặc mức chi: được cơ quan thẩm quyền ban hành: giải trình các điều kiện
áp dụng giá, mức chi theo từng loại văn bản tính giá.

– Đối với hạng mục chi chưa có định mức,
đơn giá hoặc mức chi: đơn vị phải lập dự toán chi tiết theo nội dung yêu cầu của
nhiệm vụ chi và chế độ tài chính hiện hành theo quy định kèm theo phụ lục tính
chi tiết.

– Trường hợp dự án cần nhiều đơn vị thực
hiện phải xác định rõ phần kinh phí tương ứng với nội dung đơn vị tự thực hiện,
nội dung cần phối hợp/hợp đồng với cơ quan bên ngoài/địa phương ở phần nội dung
đã nêu trên đây.

Biểu mẫu lập dự toán chi tiết:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Kế hoạch thực
hiện

Ghi chú

Năm…

Năm…

I

Chi phí trực tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi phí chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Chi phí khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

IV. Tổ chức thực hiện dự án:

– Phương pháp tổ chức thi công dự án;

– Năng lực về thiết bị công nghệ;

– Nguồn nhân lực; cán bộ kỹ thuật,
kinh nghiệm quản lý…;

– Kế hoạch thực hiện dự án (lộ trình
thực hiện);

– Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực
hiện.

V. Phân tích hiệu quả dự án

1. Đánh giá hiệu quả về kinh tế – tài
chính;

2. Đánh giá hiệu quả về xã hội;

3. Đánh giá tác động đối với môi trường;

4. Đánh giá tính bền vững của dự án;

5. Khả năng rủi ro của chương trình, dự
án.

 

PHỤ
LỤC 02

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ DỰ ÁN “ĐIỀU TRA,
ĐÁNH GIÁ, HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ
CÔNG VỀ ĐẤT ĐAI TẠI TỈNH (THÀNH PHỐ)…”

(Kèm theo Công văn số 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Tổng
cục Quản lý đất đai)

PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT

II. NHỮNG CĂN CỨ THỰC HIỆN DỰ ÁN

III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
THỰC HIỆN

PHẦN I. THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH
VỤ CÔNG VỀ ĐẤT ĐAI

I. Thực trạng mô hình tổ chức dịch vụ
công về đất đai

– Số lượng, loại hình các đơn vị thực
hiện dịch vụ công về đất đai (sự nghiệp công, sự nghiệp, doanh nghiệp…);

– Thực trạng về chức năng nhiệm vụ;

– Thực trạng nguồn nhân lực: số lượng,
chất lượng nguồn nhân lực thực hiện: giới tính; tuổi đời; ngạch (hoặc chức danh
nghề nghiệp) viên chức đang giữ; thâm niên công tác (kinh nghiệm nghề nghiệp);
trình độ đào tạo (chuyên môn, tin học, ngoại ngữ);

– Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết
bị, công nghệ:

+ Thực trạng về cơ sở vật chất (trụ sở;
loại hình nhà; điều hòa; ô tô…);

+ Thực trạng máy móc, trang thiết bị,
công nghệ (bàn ghế, tủ; máy in, phô tô, máy tính; phần mềm ứng dụng; chất lượng,…;

– Kết quả các hoạt động trong 03 năm
(2011, 2012, 2013);

II. Thực trạng về cơ chế hoạt động:

1. Cơ chế tài chính để thực hiện: ngân
sách nhà nước cấp, vốn vay, vốn huy động;

2. Các khoản thu (phí, lệ phí,…); tỷ
tệ trích nộp ngân sách nhà nước từ các khoản thu.

3. Khả năng xã hội hóa các công đoạn
thực hiện.

III. Đánh giá chung

1. Mặt được

– Mô hình tổ chức; nguồn nhân lực; trang
thiết bị…

– Cơ chế hoạt động;

2. Tồn tại

– Mô hình tổ chức; nguồn nhân lực; trang
thiết bị…

– Cơ chế hoạt động;

PHẦN II. ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CƠ CHẾ HOẠT
ĐỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC DỊCH VỤ CÔNG VỀ ĐẤT ĐAI

I. Đề xuất các hoạt động dịch vụ công
về đất đai;

II. Đề xuất hoàn thiện các điều kiện
thực hiện hoạt động dịch vụ công về đất đai;

III. Đề xuất những hoạt động dịch vụ
công để các tổ chức dịch vụ công thực hiện, các hoạt động dịch vụ công có thể
xã hội hóa;

IV. Đề xuất hoàn thiện cơ chế hoạt động
và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai: giải pháp nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực; cơ chế hoạt động; đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết
bị, công nghệ.

KẾT LUẬN VÀ
KIẾN NGHỊ

 

BIỂU MẪU KÈM
THEO BÁO CÁO

Biểu 01: Thống kê các tổ chức
thực hiện dịch vụ về đất đai, dịch vụ công về đất đai

Biểu 02: Số lượng, chất lượng
cán bộ, công chức, viên chức thực hiện dịch vụ về đất đai, dịch vụ công về đất
đai

Biểu 03: Thực trạng về trụ sở
làm việc của các tổ chức thực hiện dịch vụ về đất đai, dịch vụ công về đất đai

Biểu 04: Thực trạng máy móc, trang
thiết bị, công nghệ của các tổ chức thực hiện dịch vụ về đất đai, dịch vụ công
về đất đai

Biểu 05: Kết quả hoạt động của
các tổ chức thực hiện dịch vụ về đất đai, dịch vụ công về đất đai

 


Biểu
01:

Tổ chức thực hiện dịch vụ về đất đai, dịch vụ công về đất
đai

STT

Tên tổ chức

Loại tổ chức

Loại hạch
toán của tổ chức

Các hoạt động
dịch vụ về đất đai, dịch vụ công về đất đai mà tổ chức đang thực hiện

Sự nghiệp
công lập

Doanh nghiệp

Tổ chức khác

Hạch toán độc
lập

Hạch toán
phụ thuộc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tự chủ hoàn
toàn

Tự chủ một phần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

I

Tổ chức thuộc cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổ chức thuộc cấp
huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Về đăng ký và cấp GCNQSDĐ…;

(2) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ
sơ địa chính

(3) Xây dựng CSDL đất đai

(4) Thống kê, kiểm kê đất đai

(5) Cung cấp thông tin đất đai

(6) Tạo lập, phát triển quỹ đất; bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư…

(7) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo
đất

(8) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

(9) Tư vấn xác định giá đất

 

Biểu
02:

Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện
dịch vụ về đất đai, dịch vụ công về đất đai

STT

Tên tổ chức

Tổng số cán
bộ biên chế được giao

Tổng số cán
bộ hiện có

Chia theo ngạch
công chức

Chia theo
trình độ đào tạo

Tin học

Ngoại ngữ

Số năm công
tác

Chia theo tuổi

Tổng số

Trong đó: Số
cán bộ nữ

CVCC và
tương đương

CVC và tương
đương

CV và tương
đương

Cán sự và
tương đương

Nhân viên

Chuyên môn

Chính trị

Trung cấp trở
lên

Chứng chỉ

Anh văn

NN khác

> 30 tuổi

Từ 31-40 tuổi

Từ 41-50 tuổi

Từ 51-60 tuổi

Trên tuổi
nghỉ hưu

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

THCN

Sơ cấp

Cử nhân

Cao cấp

Trung cấp

Sơ cấp

Đại học trở
lên

Chứng chỉ

Đại học trở
lên

Chứng chỉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

I

Tổ chức  thuộc cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… chia từng nhiệm vụ của Tổ chức (nếu
có) tương ứng như phần ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổ chức thuộc cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… chia từng nhiệm vụ của Tổ chức (nếu
có) tương ứng như phần ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Về đăng ký và cấp GCNQSDĐ…;

(2) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ
sơ địa chính

(3) Xây dựng CSDL đất đai

(4) Thống kê, kiểm kê đất đai

(5) Cung cấp thông tin đất đai

(6) Tạo lập, phát triển quỹ đất; bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư…

(7) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo
đất

(8) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

(9) Tư vấn xác định giá đất

 

Biểu
03:

Thực trạng về trụ sở làm việc của các tổ chức thực hiện dịch
vụ về đất đai, dịch vụ công về đất đai

STT

Tên tổ chức

Hiện trạng
hạ tầng cơ sở nhà làm việc

Thực trạng
nhà làm việc

Có nhà làm
việc riêng

Dùng chung với
tổ chức khác

Thuê nhà làm
việc

Đang xây dựng

Tổng diện tích
mặt bằng của tổ chức

Số phòng
làm việc của Tổ chức hiện đang sử dụng

Tổng diện
tích được tổ chức sử dụng làm nhà làm việc (m2)

Bình quân số
diện tích ngồi làm việc (m2/người)

Diện tích sử
dụng làm kho lưu trữ (m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Tổ chức thuộc cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổ chức thuộc cấp
huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu
04:

Thực trạng máy móc, trang thiết bị, công nghệ của các tổ
chức thực hiện dịch vụ về đất đai, dịch vụ công về đất đai

STT

Tên Tổ chức

Tình hình ứng
dụng công nghệ thông tin (nếu có tích X)

Cơ sở vật
chất, trang thiết bị (ghi số lượng)

Có sử dụng
máy tính

Có sử dụng
mạng LAN

Có máy kết
nối Internet

Có website

Có sử dụng
phần mềm ứng dụng quản lý dữ liệu

Có giao dịch
điện tử

Máy vi tính

Máy in

Máy scan

Máy
photocopy

Thiết bị
máy server

Máy đo đạc

Máy GPS

Bàn ghế làm
việc

Tủ lưu hồ

Điều hòa

Thiết bị
khác

Xách tay

Để bàn

Ao

A3, A4

Ao

A3, A4

Ao

A3, A4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

I

Tổ chức thuộc cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chia từng nhiệm vụ của Tổ chức (nếu
có) tương ứng như phần ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổ chức thuộc cấp
huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chia từng nhiệm vụ của Tổ chức (nếu
có) tương ứng như phần ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Về đăng ký và cấp GCNQSDĐ…;

(2) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ
sơ địa chính

(3) Xây dựng CSDL đất đai

(4) Thống kê, kiểm kê đất đai

(5) Cung cấp thông tin đất đai

(6) Tạo lập, phát triển quỹ đất; bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư…

(7) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo
đất

(8) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

(9) Tư vấn xác định giá đất

 

Biểu
05:

Kết quả hoạt động của các tổ chức thực hiện dịch vụ về đất
đai, dịch vụ công về đất đai

STT

Danh mục
các nhiệm vụ, hợp đồng của tổ chức đã thực hiện

Giá trị của
nhiệm vụ, hợp đồng (ghi giá trị hoàn thành theo từng năm)

Tên cơ quan
giao, hoặc cơ quan ký hợp đồng

Tóm tắt
thông số kỹ thuật chính của nhiệm vụ, hợp đồng

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

1

2

3

4

5

6

7

I

Tổ chức thuộc cấp tỉnh

 

 

 

 

 

1

Tổ chức…

 

 

 

 

 

Ghi tên các nhiệm vụ, hợp đồng của tổ
chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức

 

 

 

 

 

Ghi tên các nhiệm vụ, hợp đồng của tổ
chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổ chức thuộc cấp
huyện

 

 

 

 

 

1

Tổ chức…

 

 

 

 

 

Ghi tên các nhiệm vụ, hợp đồng của tổ
chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tổ chức

 

 

 

 

 

Ghi tên các nhiệm vụ, hợp đồng của tổ
chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *