Tải Công văn 21/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 21/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 21/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 15/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 21/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 21/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn một số nội dung liên quan đến
quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày 15
tháng 5 năm 2015

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được công văn
số 605/SXD-QLN&TTBĐS ngày 02/4/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị
hướng dẫn về việc cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu,
Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về giá thuê, giá bán nhà ở
cũ thuộc sở hữu nhà nước:

Trường hợp nhà ở cũ thuộc sở hữu
nhà nước bị hư hỏng, xuống cấp thuộc diện phải phá dỡ thì người đang thuê được
bố trí thuê nhà ở tái định cư theo giá thuê quy định tại điểm b khoản Điều 15 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính
phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; nếu người thuê có nhu cầu
mua nhà ở tái định cư thì áp dụng giá bán nhà ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 35 của Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày
19/9/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định
số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Về việc tính diện tích nhà ở
cũ thuộc sở hữu nhà nước:

Hiện nay, việc tính diện tích
nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước để bán cho người đang thuê được thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn
phương pháp xác định diện tích và phân cấp nhà ở.

3. Về việc miễn, giảm khi mua
nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước:

Đối với trường hợp người thuê
đã nộp đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trước ngày 06/6/2013
(ngày Nghị định số 34/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì áp dụng quy định tại
khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ
và quy định tại Điều 41 của Thông tư số 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng để giải
quyết; theo đó nếu người đã nộp đơn thuộc diện được bố trí nhà ở cũ trước ngày
27/11/1992 thì nay khi mua nhà được áp dụng cơ chế, giá bán và chính sách miễn,
giảm theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh
doanh nhà ở.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng
Nai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ
và các văn bản hướng dẫn nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *