Tải Công văn 21/BXD-KTXD năm 2017 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 21/BXD-KTXD năm 2017 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 21/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 02/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 21/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 21/BXD-KTXD năm 2017 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/BXD-KTXD
V/v vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình;


Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty Cổ phần xây dựng 47

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
116/CV-KTKH ngày 17/01/2017 của Công ty Cổ phần xây dựng 47 về vướng mắc trong
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có
ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết
phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các
bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải
căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho
hợp đồng:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng
và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và
là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều
chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và
phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng
chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia
hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Trình tư ưu tiên tài liệu theo
Điều kiện chung của hợp đồng:

a) Bản thỏa thuận hợp đồng (nếu
có);

b) Thư chấp thuận;

c) Thư dự thầu;

d) Các điều kiện riêng của hợp
đồng – Phần A;

e) Các điều kiện riêng của hợp
đồng – Phần B;

f) Các điều kiện chung của hợp
đồng;

g) Đặc điểm kỹ thuật;

h) Bản vẽ, và

i) Các bản biểu và các tài liệu
khác cấu thành Hợp đồng;

4. Triển khai thi công và thực
hiện Hợp đồng số 04/HĐ-QLĐT-ADB6 ngày 26/11/2013:

4.1. Theo Khoản 13.1 (Quyền thay
đổi) Mục 13 (Các thay đổi và điều chỉnh) Phần Điều kiện chung của hợp đồng có
quy định: “….Mọi sự thay đổi có thể bao gồm:

a) Những thay đổi số lượng từng
loại công việc được tính trong Hợp đồng (tuy nhiên, sự thay đổi này không nhất
thiết tạo ra sự thay đổi).

b) Những thay đổi chất lượng và
các đặc tính khác của bất kỳ loại công việc,

c) Thay đổi cấp độ, vị trí
và/hoặc kích thước của bất kỳ phần nào của công trình xây dựng,………”.

4.2. Theo Khoản 13.8 (Điều chỉnh
thay đổi về chi phí) Mục 13 (Các thay đổi và điều chỉnh) Phần Điều kiện chung
của hợp đồng có quy định:

“……Nếu điều khoản này được áp
dụng, tổng số tiền phải trả cho nhà thầu sẽ được điều chỉnh do tăng hay
giảm chi phí nhân công, hàng hóa và các vật liệu xây dựng khác nhập vào công
trình xây dựng, bằng cách cộng thêm hay bớt đi tổng số tiền được xác
định bằng….”

5. Việc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công thép tấm làm
gối cầu
theo bản vẽ được duyệt (thép
không rỉ) khác với tiên lượng mời thầu (thép tấm thông thường)
và thương thảo lại giá hợp đồng phù hợp thực tế thi công là phù hợp Mục
3 và Mục 4 nêu trên; việc tính bù
giá do thay đổi thép tấm thông
thường
thành thép tấm không rỉ trên cơ sở thương thảo thép
tấm không rỉ giữa chủ đầu tư và nhà thầu theo
Thông báo
giá của
địa phương tại thời điểm thi công là phù hợp với yêu cầu Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ thiết kế và Hợp đồng đã ký
giữa các bên.

Căn cứ các mục: 1, 2, 3, 4 & mục
5 nêu trên, Công ty Cổ phần xây dựng 47 thanh toán, quyết toán hợp đồng theo
quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ
mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần
xây dựng 47 tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy
định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *