Tải Công văn 21/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 21/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 21/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 15/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 21/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 21/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn về
chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền
Giang

Trả lời văn bản số 535/CNTG-KD ngày 06/12/2013 của Công ty
TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới
đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với những đồng hồ lắp đặt cho khách hàng trước ngày 11/7/2007
(ngày Nghị định số 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu
thụ nước sạch ban hành) đã thu tiền của khách hàng hoặc phải thay mới do không
đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường thì đơn vị cấp nước căn cứ vào các văn bản của
các cấp có thẩm quyền ban hành tại thời điểm đó để tính toán chi phí đồng hồ
nước (tham khảo thêm ý kiến của Bộ Tài chính), trình Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

Theo quy định tại Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008
hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày
11/7/2007 thì: “Đơn vị cấp nước có trách nhiệm đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối
tại các hộ tiêu thụ bao gồm cả đồng hồ đo nước trong vùng phục vụ đã được xác
định, chi phí đấu nối được tính vào chi phí đầu tư mạng lưới và được phân bổ
vào giá nước sạch do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê
duyệt.” Do đó, trường hợp đồng hồ nước lắp đặt cho khách hàng không đạt yêu cầu
kỹ thuật cần thay mới thì đơn vị cấp nước có trách nhiệm thay mới; chi phí này
được tính vào chi phí đầu tư mạng lưới và được phân bổ vào giá nước sạch, trình
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê duyệt.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang
tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đỗ Thái Lưu

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *