Tải Công văn 194/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho Nhà tang lễ Thành phố tại khu đất số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 194/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho Nhà tang lễ Thành phố tại khu đất số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 194/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Thị Thịnh
Ngày ban hành: 10/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 194/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 194/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về cấp Giấy chứng nhận cho Nhà tang lễ Thành phố tại khu đất số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 194/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v cấp Giấy chứng nhận cho Nhà tang lễ Thành phố tại khu đất số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, Tp. HCM

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn số 11008/STNMT-QLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho Nhà tang lễ Thành phố đối với khu đất tại số 25 đường Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, sau khi nghiên cứu, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 6 Điều 6 của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc xác định mục đích sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Luật Đất đai và Điều 3 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 6 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, trường hợp loại đất được xác định là đất “nhà tang lễ” thì mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận được thể hiện là “Đất làm nhà tang lễ”.

Theo nội dung Công văn số 11008/STNMT-QLĐ, khu đất Nhà tang lễ Thành phố đang sử dụng đã được Ủy ban nhân dân Thành phố “thu hồi mặt bàng số 4 Ngô Thời Nhiệm, quận 3 để giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố quản lý, xây dựng nhà tang lễ thành phố” (Quyết định số 1229/QĐ-UB-QLĐT ngày 20 tháng 3 năm 1997), đồng thời Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã có Quyết định số 2760/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2002 về việc “thành lập Nhà Tang lễ thành phố trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố”. Như vậy, diện tích đất mà Nhà tang lễ Thành phố đang sử dụng đã được xác định mục đích sử dụng là “đất làm nhà tang lễ”.

Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thì hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ thuộc mã ngành hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân trong mã ngành hoạt động dịch vụ khác.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố HChí Minh căn cứ các quy định nêu trên, rà soát hồ sơ cụ thể, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận cho Nhà tang lễ Thành phố.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để Quý Sở nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa (để b/c);
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– Lưu: VT, CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Thị Thịnh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *