Tải Công văn 187/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2015 điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 187/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2015 điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 187/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 21/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 187/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 187/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2015 điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 187/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử
dụng đất

Hà Nội, ngày 21
tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Bộ
Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc
lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản
1 Điều 51 Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương triển khai việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập
kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) cấp tỉnh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện điều chỉnh quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện theo
đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính
phủ và Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất kịp thời
phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

2. Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và kế
hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cần phải cập nhật các dự án, công trình
phát sinh hoặc thay đổi quy mô diện tích làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch sử dụng
đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo chỉ đạo của
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 6724/VPCP-KTN ngày 03
tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát, cập nhật quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển
khai việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ cuối (2016-2020).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo tiến độ và chất
lượng theo quy định./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *