Tải Công văn 1862/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1862/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1862/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 29/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1862/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1862/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1862/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v cấp Giấy chứng nhận cho các cơ quan, tổ
chức, cơ sở tôn giáo

Hà Nội, ngày 29 tháng
12 năm 2014

 

Kính
gửi:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Phúc đáp Công văn số
2362/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quý Sở về việc xin ý kiến tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận, Tổng cục Quản lý đất đai có ý
kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản
3 Điều 157 của Luật đất đai và Khoản 4 Điều 56 của Nghị định
số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai thì trường hợp các cơ quan, tổ chức, cơ sở
tôn giáo sử dụng đất ổn định trước khi công bố quy hoạch, hành lang an toàn
công trình công cộng mà không thuộc trường hợp quy định tại Điểm
a Khoản 4 Điều 56 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, có đủ điều kiện thì được
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất.

Khi cấp Giấy chứng nhận phải thể hiện
phần diện tích nằm trong quy hoạch, hành lang an toàn công trình công cộng trên
mục ghi chú tại trang 2 của Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản
2 Điều 11 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản
lý đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam định thực hiện theo quy định
của pháp luật./.

 

Nơi nhận.
– Như trên;
– PTCT Lê Văn Lịch (để báo cáo);
– Lưu VT, VP(TH), Cục ĐKĐĐ.

TL. TỔNG CỤC
TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Ngô Hiếu

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *