Tải Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT năm 2021 về phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT năm 2021 về phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1845/BTNMT-TĐKTTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 22/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1845/BTNMT-TĐKTTT năm 2021 về phổ biến, tổ chức thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1845/BTNMT-TĐKTTT
V/v phổ biến, tổ chức thực hiện Ch thị s 09/CT-TTg ca Thủ tướng Chính phủ

Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Chthị số 09/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu qu công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 – 2025 (gi kèm theo), Bộ yêu cầu như sau:

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức phổ biến, quán triệt, thực hiện các nội dung Chthị:

– Thực hiện tốt quy định Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và qun lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 ban hành tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định liên quan khác.

– Đa dạng và đi mới các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về tài nguyên và môi trường nhm thực hiện hiệu qu chtrương, đường lối của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo đm quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội và các gii pháp tháo gkhó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của ngành, lĩnh vực; hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế của đất nước; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

– Tăng cường, đổi mới tuyên truyền, truyền thông về công tác bo vmôi trường; phòng, chống, khc phục thiên tai, him họa, dịch bệnh cho cộng đồng.

– Đm bo tạo điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất, nguồn lực cho các cơ quan báo chí trực thuộc (nếu có), góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu giai đoạn 2021 – 2025.

2. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ:

Thực hiện đúng tôn ch, mục đích; nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về tài nguyên và môi trường; xây dựng kế hoạch tăng tlệ lưng tin, bài mới tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020.

Trước ngày 15 tháng 12 hng năm, các đơn vị báo cáo kết quthực hiện Chthị về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưng và Tuyên truyền) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ
trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu: VT, TĐKT&TT, B.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *