Tải Công văn 179/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 179/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 179/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Mai Văn Phấn
Ngày ban hành: 07/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 179/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 179/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 179/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Công văn số 3931/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Quý Sở về việc xin chủ trương giải quyết hồ sơ chuyển hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần. Sau khi nghiên cứu, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

1. Phản ánh của Sở Tài nguyên và Môi trường

Theo nội dung Công văn số 3931/STNMT – VPĐKĐĐ của Quý Sở thì hiện nay chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 36-KL/TW chưa được cụ thể hóa thành quy định pháp luật và Luật Đất đai cho phép người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường xin chủ trương tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cho phép người sử dụng đất được chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (một phần hoặc toàn bộ dự án) sang hình thức thuê đất trả tiền một lần theo quy định tại Khoản 1 Điều 172 của Luật Đất đai.

2. Quyền lựa chọn hình thức thuê đất, chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang trả tiền một lần

– Quy định của pháp luật đất đai hiện hành:

Việc lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất đã được quy định tại Điều 172 Luật Đất đai; trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thực hiện theo quy định tại Điều 174 của Luật Đất đai.

– Chỉ đạo của Bộ chính trị:

Tại Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị đã chỉ đạo khắc phục những bất cập của việc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, tiến tới thực hiện chủ yếu theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm, phù hợp với tình hình, tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An căn cứ các văn bản nêu trên, quy định tại Điều 13, Điều 17, Điều 21 của Luật Đất đai và chỉ đạo của Bộ Chính trị để xem xét từng trường hợp cụ thể, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quyết định theo thẩm quyền việc chuyển hình thức nộp tiền thuê đất cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Lê Thanh Khuyến (để b/c);
– Lưu: VT, VP(TH), CĐKĐĐ.NTT(6).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Văn Phấn

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *