Tải Công văn 171/BXD-QLN thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 171/BXD-QLN thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 171/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 171/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 171/BXD-QLN thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 171/BXD-QLN
V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát
triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn 2030


Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 07/01/2013, Chính phủ có Nghị
quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,
hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Trong đó, tập trung giải quyết khó khăn
cho thị trường bất động sản và nhu cầu nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp,
cán bộ, công chức; đồng thời hỗ trợ, cho vay lãi suất thấp để cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Thực hiện Chiến lược phát triển nhà
ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 và Nghị quyết nêu trên của Chính
phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập
trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu
tư xây dựng nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở cho đối tượng chính sách,
người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, công nhân khu công
nghiệp, sinh viên trên địa bàn, theo mục tiêu Chiến lược đề ra.

2. Rà soát, điều chỉnh các dự án
nhà ở đang triển khai trên địa bàn theo hướng cơ cấu lại sản phẩm, cho phép
chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

3. Tổng hợp nhu cầu và tập trung
giải quyết chỗ ở cho cán bộ, công chức có khó khăn (chưa có nhà ở hoặc có nhà ở
với diện tích nhà ở bình quân của hộ dưới 8m2/người).

Hàng quý báo cáo kết quả triển khai
thực hiện; trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ
Xây dựng để phối hợp, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– SXD các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT; QLN (2b).

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *