Tải Công văn 1703/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1703/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1703/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 01/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế – dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1703/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1703/BTNMT-TCMT năm 2020 về đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1703/BTNMT-TCMT
V/v đẩy mnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Th tởng các đơn vị trực thuộc B

Thực hiện ch đạo ca Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính ph, Ban Ch đo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hp cấp do chng mới ca vi rút Corona gây ra (sau đây viết tắt là Ban Chđạo), công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị cùng toàn th cán bộ công chức, viên chức người lao động và toàn xã hội nlực thực hiện. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường ca dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của đơn vị đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao đim phòng, chống dch COVID-19 và triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tăng cường thực hiện nghiêm các văn bn ch đạo ca Bộ Chính tr, Ban Bí thư Trung ương Đng, Chính ph, Th tướng Chính ph, Ban Ch đo, Bộ Y tế và ca Lãnh đạo Bộ đã ban hành trong thời gian qua. Tăng cường k luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, ch quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gn, dập dịch triệt để.

Th trưởng các đơn v phải phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên ca đơn vị thc hiện nghiêm, quyết liệt Ch th số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Th tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ch đạo ca Bộ trưng tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 30 tháng 3 năm 2020, đồng thời thực hiện ngay một số nội dung sau đây:

– Nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc ca Chthị s 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020.

– Các cơ quan, đơn v thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ nhng trường hợp thật sự cần thiết phải ứng trực, tiếp nhận, x lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại cơ quan.

– Thực hiện việc điều hành giải quyết công việc, ký số văn bn trên hệ thống qun lý văn bn và hồ sơ điện t ca Bộ, thực hiện việc tiếp nhận giải quyết dịch vụ công trực tuyến. T chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi, báo cáo trực tuyến trên môi trường mạng. Th trưng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức trin khai các nhiệm vụ đm bảo tiến độ và cht lượng; trong trường hợp phi cách ly tập trung phải báo cáo Bộ trưng và y quyền cho một lãnh đo tổ chức trin khai các công việc đ đm bảo yêu cu hoạt động thông suốt.

– Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và D liệu tài nguyên, môi tờng c cán bộ, lập đường dây nóng đ hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị tổ chức các cuộc họp, làm việc, trao đi công việc theo hình thức trực tuyến.

Nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và chịu trách nhiệm tớc pháp luật đi với trường hợp được cơ quan y tế yêu cầu; ch động phát hiện kịp thời và báo cáo với Thủ trưởng đơn vị trong trường hợp bn thân hoặc người thân, người xung quanh có dấu hiệu nhiễm COVID-19 theo khuyến cáo ca Bộ Y tế đ có biện pháp xử lý.

– Các đơn v ch động và có kế hoạch về nhân lực, trang thiết b, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, bảo đm sn sàng ứng phó đi với diễn biến xấu ca dịch bệnh trên diện rộng (theo các cấp độ ca dịch bệnh ban hành tại Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 ca Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hp do chng mới ca vi rút Corona); xây dựng phương án trực ban đối với Lãnh đạo, chuyên viên của đơn vị; chun b kế hoạch, phương tiện, thiết bị trong trường hợp thực hiện công việc tại địa đim phù hp để ứng phó với tình hình dịch bệnh và xây dựng kịch bn trong trường hợp có người ca đơn v bị nhim bệnh hoặc có nghi ngờ nhim bệnh. Kế hoạch ca các đơn vị gửi v Bộ (qua Văn phòng Bộ và V T chức cán bộ) trước ngày 02 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

2. Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy vai trò, ch động tham mưu Bộ các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả; tăng cường kiểm tra (đo) thân nhiệt ca toàn th cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tới làm việc tại trụ s cơ quan B (bao gồm trụ s số 10 Tôn Tht Thuyết, Hà Nội; số 200 Lý Chính Thng, TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là đi với các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác; phi hợp vi các đơn vị hướng dẫn tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trc tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trưng mạng.

3. Th trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưng và trước pháp luật trong việc ch đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ti đơn v và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhim dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chng dịch ti công s.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Th trưng các đơn vị trực thuộc B nghiêm túc, quyết liệt thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– C
ác Thứ trưởng (để ch đạo);
Đảng y Bộ; Đng ủy khối cơ s Bộ tại TP.H Chí Minh;
– Công đoàn Bộ, Đo
àn TNCS HCM Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
Bộ Y tế;
Lưu VT TCMT, Đt(6).

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *