Tải Công văn 166/BXD-QLN báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 166/BXD-QLN báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 166/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 166/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 166/BXD-QLN báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 166/BXD-QLN
V/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ
nghèo về nhà ở theo Quyết định
167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày
29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau 4 năm triển khai thực hiện, hầu hết các địa
phương trong cả nước đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo
Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Để
có cơ sở xác định chính xác số vốn hỗ trợ của các địa phương theo quy định phục
vụ công tác quyết toán, đồng thời xác định số vốn Ngân sách trung ương còn thiếu
của các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí bổ sung, đề nghị UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số công việc
sau:

1.
Báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn, gồm:
số hộ đã hoàn thành và số hộ đã khởi công năm 2012 nhưng đang xây dựng dở dang.
(Báo cáo theo phụ lục số 1 kèm theo).

2.
Báo cáo kết quả huy động và giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ. (Báo cáo theo phụ
lục số 2 kèm theo).

3.
Xác định số vốn Ngân sách trung ương cần thiết để hỗ trợ cho số hộ đã hoàn
thành và số hộ đã khởi công năm 2012 nhưng đang xây dựng dở dang. (Báo cáo
theo phụ lục số 3 kèm theo).

Do
yêu cầu cần tổng hợp gấp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các địa phương
khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 01/3/2013.

Đề
nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Sở XD các tỉnh, thành phố;
– Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *