Tải Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 562/SXD-B61 về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 562/SXD-B61 về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 16/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 16/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 16/BXD-QLN trả lời Công văn 562/SXD-B61 về việc tiếp nhận và quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 562/SXD-B61 ngày
23/01/2013 của Sở Xây dựng Hà Nội

Hà Nội, ngày
18 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 562/SXD-B61
ngày 23/01/2013 của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc tiếp nhận và
quản lý nhà ở của một số cơ quan bàn giao sang cho thành phố. Sau khi nghiên cứu,
Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Đối với trường hợp nhà ở nêu tại điểm 1 của
công văn số 562/SXD-B61, ngày 05/2/2013 Ban Tổ chức Trung ương có văn bản số
4182-CV/BTCTW gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về vấn đề này. Do đó, Bộ Xây dựng
sẽ có ý kiến tại văn bản riêng.

2. Đối với trường hợp nhà ở nêu tại điểm 2 của
công văn số 562/SXD-B61 thì đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố tiếp nhận
để quản lý theo quy định của pháp luật nhà ở hiện hành.

3. Đối với nhà ở của Công ty cổ phần tư vấn xây
dựng công trình đường thủy nêu tại điểm 3 của công văn số 562/SXD-B61:

– Đối với những nhà ở đã bố trí sử dụng trước
năm 1992 thì thực hiện việc tiếp nhận và đối chiếu với quy định của Nghị định số
61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở để giải quyết
bán cho các hộ gia đình đang thuê nhà ở này, nếu nhà ở đó thuộc diện được bán.

– Đối với trường hợp Công ty đã bán đấu giá phần
diện tích đất liền kề (không phải bán nhà ở) thì đề nghị Sở Xây dựng chuyển hồ
sơ sang Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố hướng dẫn để người trúng đấu giá
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn với đất theo đúng thẩm quyền; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình đường
thủy có trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong việc bán đấu giá phần diện
tích đất liền kề theo quy định pháp luật.

Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND
thành phố để thực hiện việc quản lý nhà ở theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– Thanh tra XD;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN


Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *