Tải Công văn 16/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 16/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 16/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 16/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 16/BXD-KTXD năm 2014 vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/BXD-KTXD
V/v: một số vướng mắc trong đầu tư xây dựng
công trình.

Hà Nội, ngày
10 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Tập
đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 5418/VNPT-ĐTPT
ngày 20/11/2013 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về một số vướng mắc
trong đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

1. Đề nghị Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt
Nam yêu cầu các tổ chức muốn tham gia thực hiện các gói thầu của Tập đoàn, căn
cứ các quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ
chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để đăng tải
thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức mình. Hồ sơ đăng tải thông
tin của tổ chức gửi về Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng.

2. Về phân cấp công trình đường cáp truyền dẫn
tín hiệu viễn thông quy định tại Điểm c Mục I.1.2.6 Phụ lục 1
Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết
một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng đó
nghiên cứu, xem xét đưa ý kiến đề xuất của Tập đoàn vào Dự thảo Thông tư sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của
Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng sẽ được Bộ Xây dựng ban
hành trong thời gian tới, cụ thể nội dung sửa đổi như sau:

1.1. Bổ sung Khoản 10 vào Điều 5 như sau:

“10. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
thực hiện thẩm tra thiết kế của các công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa
bàn hai tỉnh trở lên.”

1.2. Thay thế Điểm c Khoản I.1.2.6 Công trình
thông tin, truyền thông Bảng I.1 Phân cấp các loại công trình dân dụng

Mã số

Loại công
trình

Tiêu chí phân
cấp

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

I.1.2

Công trình công cộng

I.1.2.6 Công trình thông tin truyền thông

c) Đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông

Chiều dài

(km)

>500

> 300 ÷ 500

> 100 ÷ 300

> 50 ÷ 100

≤ 50

3. Về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công
trình đưa vào sử dụng đối với các gói thầu trong công trình: Công trình xây dựng
theo tuyến thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định
15/2013/NĐ-CP có nhiều gói thầu, các gói thầu có thể hoàn thành nhiều ở thời
điểm khác nhau thì cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện kiểm tra công
tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều
32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Điều 25 Thông tư 10/2013/TT-BXD
đối với từng gói thầu.

4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình thực
hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công
trình; Chi phí tư vấn thiết kế công trình áp dụng Bảng KTKT1 và HTKT2.

5. Định mức chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư
thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD. Việc quản lý, sử dụng
chi phí quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Bộ
Tài chính.

Chi phí quản lý dự án tại Quyết định số 957/QĐ-BXD
là nguồn kinh phí để chủ đầu tư tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản
lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm
thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Trường hợp chủ đầu tư thuê
tư vấn pháp luật thì chi phí này lấy từ nguồn chi phí quản lý dự án của chủ đầu
tư.

Trường hợp quá trình triển khai dự án phát sinh
một số nội dung công việc như chi phí về môi trường, bảo đảm hàng hải… do chính
sách nhà nước thay đổi, chưa tính trong tổng mức đầu tư của dự án thì chủ đầu
tư xác định các khoản chi phí này và được sử dụng từ chi phí dự phòng trong tổng
mức đầu tư. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì báo cáo người quyết định đầu tư
theo quy định.

Việc đấu thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực
hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đấu thầu.

Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện
theo hướng dẫn tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy
định bổ sung về quản lý sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư; Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các văn bản hướng dẫn
có liên quan.

Một số nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Thông
tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng sẽ xem xét nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho
phù hợp.

Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam căn cứ ý
kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *