Tải Công văn 1536/BXD-KTXD năm 2015 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1536/BXD-KTXD năm 2015 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1536/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1536/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1536/BXD-KTXD năm 2015 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1536/BXD-KTXD
V/v vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 14
tháng 7 năm 2015

 

Kính
gửi:
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 3

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
322 CV/KH-CT3 ngày 15/6/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình
3 về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản
2 Điều 13 (Điều chỉnh tổng mức đầu tư) Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010
của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
thì: “….Trường hợp thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu
tư, kể cả sử dụng chi phí dự phòng để điều chỉnh mà không vượt tổng mức đầu
đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định việc điều chỉnh;
trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người
quyết định đầu tư xem xét quyết định”. Do vậy, việc điều chỉnh như nêu trong
công văn 322 CV/KH-CT3 ngày 15/6/2015 do chủ đầu tư quyết định; việc điều chỉnh
hợp đồng phải phù hợp các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng, không trái Hồ sơ
mời thầu và các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tương ứng với
từng thời kỳ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng
công trình 3 căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *