Tải Công văn 1437/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thành phần hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1437/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thành phần hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1437/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Mai Văn Phấn
Ngày ban hành: 20/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1437/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1437/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về thành phần hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1437/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v thành phần hồ sơ đăng ký biến động trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1753/UBKT14 ngày 19/12/2019 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Công văn số 404/PCĐ- ĐĐBQH ngày 30/11/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Công văn số 305/HHNH-PLNV ngày 24/12/2019 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Công văn số 15793/PVB-KQL&TCTTS ngày 13/11/2019 của Ngân hàng Pvcombank, Công văn số 1962A/2019/CV-VPB, 1962B/2019/CV-VPB của Ngân hàng VPBank phản ánh vướng mắc về hồ sơ thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do xử lý nợ xấu. Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Tại Khoản 8 Điều 7 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định thành phần hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tổ chức mua bán nợ thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 có văn bản về việc bàn giao tài sản mua bán nợ hoặc văn bản giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp không thỏa thuận được việc bàn giao tài sản mua bán nợ.

Tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 quy định: “Bên bảo đảm, bên giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có nghĩa vụ giao tài sản bảo đảm kèm theo đầy đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu để xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc trong văn bản khác (sau đây gọi là hợp đồng bảo đảm) và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Trường hợp bên bảo đảm, bên giữ tài sản không giao tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu để xử lý thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định tại Điều này”.

Tại Khoản 1 Điều 15 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 quy định: “Cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

Tại Khoản 2 Điều 17 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 quy định: “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị quyết này và luật khác về cùng một vấn đề về xử lý nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thì áp dụng quy định của Nghị quyết này”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội căn cứ các quy định nêu trên chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khi giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do xử lý nợ hợp đồng thế chấp đối với khoản nợ là nợ xấu, đối với trường hợp không có văn bản bàn giao tài sản thế chấp, văn bản về việc bàn giao tài sản mua bán nợ do bên thế chấp không ký các văn bản nêu trên, dẫn đến việc không thể giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu thì sử dụng biên bản thu giữ tài sản theo quy định tại Điều 7 của Nghị quyết số 42/2017/QH14 thay thế cho văn bản bàn giao tài sản thế chấp, văn bản về việc bàn giao tài sản mua bán nợ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Quý Sở để thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
– Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
– Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để b/c);
– Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự và Kinh tế);
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
– Bà Nguyễn Thị Thư, địa chỉ: Lầu 2B, tòa R6, Royalcity, 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
– Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ (CĐKĐĐ).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Mai Văn Phấn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *