Tải Công văn 1430/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1430/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1430/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 29/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1430/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1430/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với trường hợp vi phạm pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1430/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định thi hành, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công khai các trường hợp vi phạm theo điểm c, khoản 3, Điều 58 của Luật Đất đai; xử lý vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai; khoản 3, Điều 14 và khoản 3, Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất đang còn vi phạm pháp luật đất đai (Công văn số: 4383/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08 tháng 10 năm 2014, 2116/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 5 năm 2015, 3215/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2015, 2234/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 12 tháng 10 năm 2020). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc công khai vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của Luật Đất đai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai hoặc công khai chưa đầy đủ, nội dung, hình thức công khai chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, do đó đã ảnh hưởng đến việc thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, việc xử lý các vi phạm pháp luật đất đai.

Trong quá trình thực hiện việc đăng công khai vi phạm, các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai đã khắc phục xong các vi phạm pháp luật về đất đai nhưng chưa được gỡ bỏ công khai vi phạm trên Cổng thông tin điện tử làm ảnh hưởng đến các tổ chức sử dụng đất khi cơ quan quản lý nhà nước thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc công khai vi phạm pháp luật đất đai theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai vi phạm pháp luật đất đai ở địa phương theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 58 của Luật Đất đai; khoản 3, Điều 14 và khoản 3, Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014; tổ chức rà soát kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng đất của các tổ chức do các ngành, các cấp đã thực hiện trong những năm qua để đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các tổ chức sử dụng đất đang còn vi phạm pháp luật đất đai theo đúng quy định; đồng thời gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai (theo Biểu số 01 đính kèm).

2. Thực hiện rà soát việc khắc phục vi phạm của các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai đã công khai trên Cổng thông tin điện tử; gỡ bỏ những thông tin vi phạm công khai trên Cổng thông tin điện tử đã được các tổ chức sử dụng đất khắc phục xong; đồng thời gửi báo cáo kết quả gỡ bỏ thông tin vi phạm về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai để gỡ bỏ thông tin vi phạm đã khắc phục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai; gửi các biểu file số định dạng .xls về địa chỉ pktdgqlsdd@monre.gov.vn (theo Biểu số 02 đính kèm).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
– Lưu: VT, TCLQĐĐ (VP, CKSQLSDĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Minh Ngân

 


Biểu số 01

 

Đơn vị báo cáo
…………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………/…………..

…….., ngày …. tháng …. năm …….

 

BÁO CÁO

Trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai để đăng công khai

STT

Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm

Địa chỉ sử dụng đất có vi phạm

Thời điểm vi phạm

Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm

Diện tích đất vi phạm

Kiến nghị xử lý vi phạm

Kết quả xử lý vi phạm

Thời điểm đã xử lý

Hình thức, mức độ xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

Biểu số 02

Đơn vị báo cáo
………………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………/…………..

…….., ngày …. tháng …. năm …….

 

BÁO CÁO

Trường hợp đăng công khai vi phạm pháp luật đất đai đã khắc phục xong vi phạm

STT

Tên tổ chức sử dụng đất có vi phạm

Địa chỉ sử dụng đất có vi phạm

Đã đăng công khai vi phạm

Kết quả khắc phục vi phạm

Thời điểm vi phạm

Diện tích vi phạm

Nội dung, hình thức và mức độ vi phạm

Kết quả xử lý vi phạm

Ngày đăng công khai

Thời điểm khắc phục xong vi phạm

Nội dung, hình thức khắc phục vi phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(ký ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *