Tải Công văn 1407/TCQLĐĐ-CSPC năm 2014 trả lời Công văn 941/STNMT-VPĐK về xin ý kiến giải quyết đề nghị đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1407/TCQLĐĐ-CSPC năm 2014 trả lời Công văn 941/STNMT-VPĐK về xin ý kiến giải quyết đề nghị đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1407/TCQLĐĐ-CSPC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Lê Thanh Khuyến
Ngày ban hành: 17/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1407/TCQLĐĐ-CSPC

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1407/TCQLĐĐ-CSPC năm 2014 trả lời Công văn 941/STNMT-VPĐK về xin ý kiến giải quyết đề nghị đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1407/TCQLĐĐ-CSPC
V/v trả lời Công văn số
941
/STNMT-VPĐK ngày 03
tháng 10 năm 2014 của S
Tài ng
uyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 17
tháng 10 năm 2014

 

Kính
gửi:
Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Tuyên Quang

Phúc đáp Công văn số 941/STNMT-VPĐK ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Tuyên Quang về việc xin
ý kiến giải quyết đề nghị đăng ký
thế chấp bằng quyền sử dụn
g đất cho người thứ ba vay
vốn; Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật đt đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết
thi hành thì người sử dụng đất nếu có đủ
điều kiện theo
quy định của pháp
luật thì được thế chấp quyền sử dụng đất,
tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép
hoạt động tại Việt Nam; pháp
luật đất đai không quy định
người sử dụng đất có quyền bảo l
ãnh bằng quyền sử dụng đất
để cho bên thứ ba vay vốn.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản
lý đất đai, gửi Quý Sở để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp
luật./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Mạnh
Hin (để báo cáo);
– Lưu VT, VP(TH), CSPC (V5).

KT. TỔNG CỤC
TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Thanh Khuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *