Tải Công văn 1406/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1406/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1406/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1406/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1406/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1406/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý chung trong dự toán chi
phí dịch vụ công ích đô thị.

Hà Nội, ngày
26 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 85/Cty-KTh ngày
11/3/2015 và văn bản số 134/Cty-Kth ngày 13/4/2015 làm rõ thêm một số nội dung
trong văn bản số 85/Cty-KTh của Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng
Đà Nẵng về việc hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán chi phí dịch vụ
công ích đô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại khoản 3 phần
II Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản
lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì chi phí quản lý chung là chi phí quản
lý của doanh nghiệp, chi phí phục vụ trực tiếp quản lý chung (bao gồm cả công cụ
lao động), chi phí phục vụ công nhân, chi phí trả lãi vay vốn ngân hàng và các
tổ chức tín dụng khác, chi phí tiền ăn giữa ca, các khoản phí, lệ phí, chi phí
thuê tài sản, thuê mặt bằng nhà xưởng (nếu có), chi phí thuê kiểm toán và các khoản
chi phí khác; không bao gồm chi phí lập dự toán của đơn vị tư vấn thiết kế, chi
phí điều hành dự án của cơ quan điều hành dự án, chi phí giám sát của đơn vị tư
vấn giám sát, chi phí thẩm tra dự toán của đơn vị thẩm tra dự toán, chi phí thẩm
định quyết toán của đơn vị thẩm định quyết toán. Chi phí quản lý chung trong dự
toán dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương xem xét, quyết định với tỷ lệ không vượt quá mức quy định trong
Thông tư này.

Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng
Đà Nẵng căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *