Tải Công văn 1401/BXD-TTr năm 2015 xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1401/BXD-TTr năm 2015 xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1401/BXD-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1401/BXD-TTr

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1401/BXD-TTr năm 2015 xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1401/BXD-TTr
V/v: xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội, ngày 26
tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1321/SXD-TTXD
ngày 26/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn việc áp dụng biện
pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, được
quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm
trật tự xây dựng đô thị (viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP). Về vấn đề
này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/01/2015, do vậy, những văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Xây dựng 2003 phải được thay thế để phù
hợp
với quy định của Luật Xây dựng 2014. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động
quản lý trật tự xây dựng không bị gián đoạn, trong thời gian chờ ban hành Nghị
định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP , Bộ Xây dựng đã có văn bản số
626/BXD-TTr ngày 30/3/2015 báo cáo Chính phủ quyết định việc tiếp tục áp dụng
Nghị định số 180/2007/NĐ-CP đối với những nội dung không trái với Luật Xây dựng
số 50/2014/QH13.

Ngày 24/4/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số
2893/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: yêu cầu
Bộ Xây dựng chủ trì, thống nhất với Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện những nội
dung như đề nghị của Bộ (tại Công văn nêu trên) theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại văn bản số 100/TTg-KTN ngày 29/12/2014 về việc hướng dẫn triển
khai Luật Xây dựng 2014.

Ngày 28/5/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số
1156/BXD-TTr đề nghị Bộ Tư pháp góp ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn thực
hiện Nghị định số 180/2007/NĐ-CP đối với một số nội dung không trái quy định của
Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại
Khoản 1, Khoản 2 (biện pháp đình chỉ thi công), Khoản 3, Khoản
4 và Khoản 5, Điều 4, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP để xử lý những hành vi vi
phạm hành chính có áp dụng biện pháp buộc phá dỡ công trình vi phạm được quy định
tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước,
thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, các
hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm được
quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của
Chính phủ.

Sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng sẽ
ban hành văn bản chính thức hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện Nghị định
số 180/2007/NĐ-CP trong khi chờ ban hành Nghị định thay thế.

Bộ Xây dựng gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An để được biết
và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *