Tải Công văn 140/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phân chia quyền sử dụng đất khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 140/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phân chia quyền sử dụng đất khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 140/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Mai Văn Phấn
Ngày ban hành: 22/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 140/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 140/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về đăng ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phân chia quyền sử dụng đất khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 140/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v đăng ký cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp phân chia quyền sử dụng đất khi tách doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Công văn số 2355/STNMT- VPĐKĐĐ ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Quý Sở về việc vướng mắc trong việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với trường hợp phân chia quyền sử dụng đất khi tách doanh nghiệp. Trên cơ sở nội dung tại Công văn số 2355/STNMT-VPĐKĐĐ và một số tài liệu gửi kèm theo, nếu không còn tình tiết nào khác, Tổng cục có ý kiến chung như sau:

Theo nội dung Công văn số 2355/STNMT-VPĐKĐĐ thì thửa đất diện tích 14.378,5m2 tại Khu Cầu Sẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão có nguồn gốc thuộc quyền quản lý, sử dụng của Xí nghiệp giống thủy sản Hải Phòng thuộc Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước); Xí nghiệp giống thủy sản Hải Phòng được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủy sản Hải Phòng tại Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 và Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Theo phương án cổ phần hóa thì Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủy sản Hải Phòng được kế thừa đất đai của Xí nghiệp giống thủy sản Hải Phòng và phải thực hiện các thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Tuy nhiên mặc dù chưa hoàn thành thủ tục về đất đai sau khi được cổ phần hóa, ngày 04/7/2018 Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại thủy sản Hải Phòng có Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ về việc tách công ty, trong đó công ty được tách là Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thành Trang, theo đó Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thành Trang được bàn giao quản lý và sử dụng 14.378,5m2 đất ao, hồ tại Khu Cầu Sẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản Hải Phòng đã thực hiện cổ phần hóa nhưng chưa hoàn thành thủ tục về đất đai theo quy định. Để bảo đảm các thửa đất được đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, phục vụ việc quản lý chặt chẽ, cải cách thủ tục hành chính, lồng ghép việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản Hải Phòng và Công ty được chia tách, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, rà soát, xem xét việc quản lý sử dụng đất đai theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho doanh nghiệp cổ phần theo quy định tại các Khoản 1 và 3 Điều 102 của Luật Đất đai năm 2013, Khoản 3 Điều 43 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 8 của Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Trên đây là ý kiến chung của Tổng cục Quản lý đất đai, đề nghị Quý Sở căn cứ hồ sơ cụ thể thực hiện rà soát, đối chiếu quy định của pháp luật để xem xét và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Lê Thanh Khuyến (để b/c);
– Lưu: VT, VP(TH), CĐKĐĐ (ĐKĐĐ).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Văn Phấn

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *