Tải Công văn 14/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 14/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 14/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 14/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 14/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn của Sở Xây dựng TP.HCM

Hà Nội, ngày 14
tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07/02/2014, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
có công văn số 907/SXD-QLN&CS đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về công tác tổ
chức hội nghị nhà chung cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 71 Luật nhà
ở thì trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày nhà chung cư được
đưa vào khai thác, sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị
các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư để bầu ban quản trị.

Ngày 28/5/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định
số 08/2008/QĐ-BXD “về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư” trong
đó tại khoản 1 Điều 11 đã quy định Hội nghị nhà chung cư
là hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư, Chủ sở hữu, người sử
dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ủy quyền cho người khác tham dự hội
nghị nhà chung cư và tại khoản 3 Điều 22 cũng đã quy định
về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng không phải là chủ sở hữu nhà chung cư được
tham gia hội nghị nhà chung cư.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì người sử dụng
nhà chung cư có quyền và trách nhiệm tham gia hội nghị nhà chung cư.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu
tư và người dân thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL.
BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *