Tải Công văn 1391/BTNMT-TNN năm 2020 về góp ý Dự thảo “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” và xây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1391/BTNMT-TNN năm 2020 về góp ý Dự thảo “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” và xây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1391/BTNMT-TNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 18/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1391/BTNMT-TNN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1391/BTNMT-TNN năm 2020 về góp ý Dự thảo “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” và xây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1391/BTNMT-TNN
V/v góp ý Dự thảo “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” và xây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định của Luật tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập, ban hành danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, thống kê danh mục nguồn nước mặt liên quốc gia, danh mục nguồn nước mặt liên tỉnh trên nền bản đồ địa hình (dạng số) tỷ lệ 1: 50.000. Đồng thời, kế thừa kết quả Danh mục lưu vực sông liên tỉnh (được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1989/QĐ- TTg ngày 01/11/2010) và Danh mục lưu vực sông nội tỉnh (được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 341/QĐ-BTNMT ngày 23/3/2012) tiến hành tổng hợp, phân loại và xây dựng Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt)” trên phạm vi toàn quốc (Dự thảo Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt) gửi kèm theo).

Để hoàn thiện Dự thảo nêu trên trước khi ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến về nội dung Dự thảo nêu trên và gửi về Cục Quản lý tài nguyên nước trước ngày 15 tháng 4 năm 2020 theo địa chỉ sau: Cục Quản lý tài nguyên nước – Số 10 Tôn Thất Thuyết – Cầu Giấy – Hà Nội (thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Đoàn Văn Long, điện thoại 0915182819).

Đồng thời, trong quá trình xây dựng Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nguồn nước mặt), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, thống kê, lập được Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh. Trên cơ sở kết quả này, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hoàn chỉnh Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh, ban hành trong năm 2020 và gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) để tổng hợp chung.

(Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Danh mục nêu trên, đề nghị truy cập qua Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ sau để tải về: http://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanDuThao.aspx?pID=167; http://www.monre.gov.vn/Pages/danh-muc-nguon-nuoc-mat-cac-song,-suoi-noi-tinh- cua-tinhthanh-pho.aspx).

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Sở TNMT các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
– Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *