Tải Công văn 1390/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1390/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1390/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1390/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1390/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1390/BXD-KTXD
V/v
thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng
6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng
Cầu 75 – Cienco 8

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 225/KTKH ngày
16/6/2015 của Công ty Cổ phần xây dựng Cầu 75 – Cienco 8 về thực hiện hợp đồng
trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với
pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh
toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các
quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

3. Theo quy định tại Điểm e, Khoản 10.1, Điều 10
(Quyền và nghĩa vụ chung của Chủ đầu tư) Hợp đồng thi công xây dựng công trình
số 11/HĐ-XD ngày 12/9/2012 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông
Hà Nam và Liên danh Công ty TNHHMTV XD cầu 75 – Công ty TNHHSX & XD Thi
Sơn: “Xem xét và chấp thuận bằng văn bản trong thời gian 7 ngày kể từ khi nhận được
các đề xuất, kiến nghị liên quan đến thiết kế, thi công của Nhà thầu trong quá
trình thi công xây dựng công trình. Nếu trong khoảng thời gian này mà Chủ đầu
tư không trả lời thì coi như Chủ đầu tư đã chấp thuận đề nghị hay yêu cầu của
Nhà thầu”. Nhà thầu đã có các văn bản đề nghị điều chỉnh Biện pháp thi công cho
phù hợp thực tế hiện trường: số 449/KTTC ngày 30/10/2012; số 161/KTTC ngày
25/5.2013; số 392/KTTC ngày 22/5/2014; nhưng Chủ đầu tư không có ý kiến chấp
thuận nhưng vẫn chấp thuận thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành.

4. Theo nội dung nêu tại mục 3 của văn bản số 225/KTKH
ngày 16/6/2015 thì: “ Trong bảng tiên lượng mời thầu, Chủ đầu tư mời thầu là
khối lượng thành phẩm của các hạng mục kết cấu chính theo khối lượng Bản vẽ thi
công như m3 bê tông mố trụ, m dài cọc khoan nhồi, phiến dầm sản xuất và lao
lắp… không mời thầu chi tiết Biện pháp thi công, nên đơn giá dự thầu của Nhà
thầu được xây dựng là đơn giá tổng hợp được phân bổ Biện pháp thi công cho từng
hạng mục kết cấu chính theo tiên lượng mời thầu”.

5. Cũng theo nội dung văn bản số 225/KTKH ngày
16/6/2015” sau khi trúng thầu….Nhà thầu đã đề xuất thay đổi Biện pháp thi
công trụ T2, T3 bằng biện pháp đắp đào thi công trên cạn; thay đổi biện pháp
lao lắp dầm bằng dàn lao sang phương pháp lao lắp bằng cần cẩu và đã hoàn thành
đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ”.

6. Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2, mục 3, mục
4 và mục 5 nêu trên thì: việc thanh toán, quyết toán khối lượng thực hiện của
hợp đồng theo đơn giá tổng hợp được phân bổ biện pháp thi công cho từng hạng
mục kết cấu chính theo đơn giá trúng thầu là phù hợp
; việc thanh toán hợp
đồng theo giá trúng thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định
của Nhà nước có liên quan, không phải lập lại đơn giá do thay đổi biện pháp
thi công
.

Công ty Cổ phần xây dựng Cầu 75 – Cienco 8 căn
cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy
định./.

 

 

Nơi nhận :

Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi
Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *