Tải Công văn 139/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 139/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 139/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 27/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 139/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 139/BXD-HĐXD năm 2018 giải đáp vướng mắc về mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 139/BXD-HĐXD
V/v giải đáp vướng mắc về mẫu tờ trình phê duyệt và mẫu dấu phê duyệt

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7302/VPCP-ĐMDN ngày 01/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Ông Đặng Quốc Sự về mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình và mẫu dấu phê duyệt. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Hiện nay, không quy định mẫu Tờ trình phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình. Theo đó, khi thực hiện việc lập Tờ trình phê duyệt cần căn cứ vào nội dung phê duyệt được quy định tại Điều 28 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ để thực hiện và trình người có thẩm quyền phê duyệt các nội dung theo quy định.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được người quyết định đầu tư phê duyệt không yêu cầu phải đóng dấu phê duyệt. Chủ đầu tư căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Quyết định phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng thông tin điện tử của chính phủ./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (để tổng hợp);
– Lưu: VT, HĐXD (PXL-05).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Hoàng Quang Nhu

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *