Tải Công văn 138/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về thành lập bản đồ phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 138/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về thành lập bản đồ phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 138/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Mai Văn Phấn
Ngày ban hành: 21/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 138/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 138/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về thành lập bản đồ phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 138/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v thành lập bản đồ phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Phúc đáp Công văn số 3758/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện công tác thành lập bản đồ phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Khi thu hồi đất để thực hiện dự án (vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng) tại khu vực đã có bản đồ địa chính thì tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng (tổ chức giải phóng mặt bằng) và chủ đầu tư dự án (nếu có) phải sử dụng bản đồ địa chính để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp chất lượng bản đồ địa chính và tài liệu liên quan khác hiện có có chất lượng đáp ứng được yêu cầu và phần còn lại của bản đồ địa chính sau khi thu hồi đất không bị ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng không lớn (bản đồ địa chính không phải chỉnh lý hoặc chỉ phải chỉnh lý số ít thửa đất) thì Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng đăng ký đất đai chỉnh lý biến động (nếu có) và thực hiện trích lục bản đồ địa chính (trong đó có bổ sung thêm đối tượng bản đồ từ tài liệu khác hiện có) để cung cấp (cung cấp thông tin địa chính) cho tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư dự án để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp bản đồ địa chính hiện có cần phải chỉnh lý nhiều thửa đất có biến động về hình thể hoặc phải đo đạc bổ sung ranh giới thửa đất, khu đất tại thực địa (trong đó bao gồm cả việc đo đạc bổ sung các yếu tố theo quy hoạch dự án, đo đạc bổ sung theo các tiêu chí thu hồi đất khác và đo đạc ra bên ngoài phạm vi dự án để đảm bảo sử dụng được phần còn lại của bản đồ địa chính sau khi thu hồi đất) thì tổ chức giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư dự án lập thiết kế kỹ thuật hoặc phương án thi công theo quy định tại Điều 21 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính (Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT), trình Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền (cơ quan quyết định đầu tư) phê duyệt theo quy định. Việc kiểm tra, ký duyệt mảnh bản đồ địa chính sau khi được hoàn thiện, biên tập lại theo kết quả chỉnh lý hoặc đo đạc bổ sung được thực hiện theo quy định tại Điểm 6.2 Khoản 6 Điều 22 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT đối với trường hợp chỉnh lý bản đồ và theo quy định tại Điểm 6.1 Khoản 6 Điều 22 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT đối với trường hợp đo đạc bổ sung ranh giới thửa đất, khu đất tại thực địa.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai về việc thành lập bản đồ phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư có thu hồi đất, thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên biết và hướng dẫn thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Lê Thanh Khuyến (để báo cáo);
– Lưu: VT, CĐKĐĐ (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Văn Phấn

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *