Tải Công văn 1371/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1371/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1371/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1371/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1371/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1371/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện thông tư số 01/2015/TT-BXD
ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 24
tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 533/SXD-KTKT ngày
01/6/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số
01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có
ý kiến như sau:

Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công
được quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015
của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này chỉ đạo việc
tổ chức, xác định đơn giá nhân công trên cơ sở điều tra, khảo sát mức giá nhân
công xây dựng thực tế trên thị trường lao động làm căn cứ điều chỉnh chi phí
nhân công trong các tập đơn giá, hoặc tính toán, xác định đơn giá nhân công xây
dựng, công bố làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Mức lương công bố
tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ để tham khảo. Do vậy đối
với trường hợp nêu tại văn bản số 533/SXD-KTKT thì việc áp dụng mức lương đầu
vào để xác định đơn giá nhân công căn cứ theo mức giá nhân công xây dựng thực tế
trên thị trường lao động tỉnh Đồng Tháp đã được điều tra, khảo sát.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp căn cứ ý kiến nêu trên để
tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *