Tải Công văn 1363/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đoạn Năm Căn – Đất Mũi, dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1363/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đoạn Năm Căn – Đất Mũi, dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1363/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1363/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1363/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đoạn Năm Căn – Đất Mũi, dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1363/BXD-KTXD
V/v Thanh toán và điều chỉnh
giá hợp đồng xây dựng đoạn Năm Căn – Đất Mũi, dự án đường Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Ban QLDA đường
Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 1507/CV-ĐHCM-DA8 ngày 07/5/2015 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Bộ
Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thanh toán và điều chỉnh
giá hợp đồng xây dựng đoạn Năm Căn – Đất Mũi, dự án đường Hồ Chí Minh, tỉnh Cà
Mau. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh
toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết
giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.
Cụ thể đối với trường hợp Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nêu tại văn bản số 1507/CV-ĐHCM-DA8
như sau:

1. Về điều chỉnh giá đối với
giá trị tạm ứng hợp đồng:

Tại khoản 1 Điều
2 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của
Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã quy định: “Các hợp đồng xây dựng
đã ký kết và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải
thực hiện theo quy định tại Nghị định này”. Theo văn bản số 1507/CV-ĐHCM-DA8, hợp
đồng xây dựng gói thầu số 1 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, được ký kết và
thực hiện trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP. Do
đó, việc nhà thầu đề xuất điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng như Ban QLDA đường Hồ
Chí Minh nêu tại văn bản số 1507/CV-ĐHCM-DA8 là phù hợp.

2. Về thanh toán hạng mục đất
đắp bao nền đường:

Theo nội dung văn bản số
1507/CV-ĐHCM-DA8, vật liệu đất đắp bao nền đường không có trong thông báo hoặc
công bố giá của địa phương do Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Cà Mau thông
báo hoặc công bố; hầu hết hồ sơ trúng thầu đều có nguồn cung cấp đất ta luy nền
đường lấy từ mỏ Trà Đuốc tỉnh Kiên Giang và tính vận chuyển về chân công trình;
quá trình thi công các nhà thầu đã khảo sát và tận dụng đất ruộng ở một số vị
trí nhỏ lẻ của hộ dân tại địa phương đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật để thi công
công trình. Như vậy, quá trình thi công nhà thầu đã thay đổi nguồn cung cấp vật
liệu khác với hồ sơ dự thầu – là một bộ phận không tách rời của hợp đồng. Việc
thay đổi này phải được chủ đầu tư chấp thuận và đơn giá của vật liệu đất đắp ta
luy nền đường tương ứng phải được tính toán lại cho phù hợp với giá mua từ các
nguồn mua, biện pháp tổ chức khai thác của nhà thầu nhưng phải đảm bảo nguyên tắc
không vượt đơn giá trong hợp đồng đã ký kết.

Ban quản lý dự án đường Hồ
Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *