Tải Công văn 133/BXD-QLN năm 2017 trả lời về việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Newland do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 133/BXD-QLN năm 2017 trả lời về việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Newland do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 133/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 16/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 133/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 133/BXD-QLN năm 2017 trả lời về việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Newland do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 133/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản s
160/CV-NL ngày 24/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Newland

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty cổ phần Đầu tư Newland

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 160/CV-NL
ngày 24/4/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Newland (Công ty Newland), đề ngh
có ý kiến về việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại 02 dự án là:

– Dự án thứ nhất: Khu dân cư, TMDV
phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương (Dự án Khu d
ân cư, TMDV phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng) được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại
Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 với tổng diện tích đất quy hoạch là
8,370 ha (không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội Dự án, khi thực hiện Dự án chủ đầu
tư phải có trách nhiệm thanh toán bằng tiền để bổ sung vào quỹ phát triển nhà ở
xã hội của địa phương theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013
của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội); ch
p
thuận đầu tư tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 08/12/2015, theo đó chủ đầu tư
Dự án là Công ty Newland;

– Dự án thứ hai: Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố
Hải Dương (Dự án Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng) được UBND thành phố Hải
Dương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định
số 368/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 với tổng diện tích đấ
t quy hoạch
là 1,047 ha; được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 2532/QĐ-UBND
ngày 05/10/2015, theo đó chủ đầu tư Dự án là Công ty Newland.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Theo quy định của pháp luật về đất
đai (điểm b Khoản 1 Điều 110 Luật Đất đai năm 2013): Miễn,
giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất để xây dựng
nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Theo quy định của pháp luật về nhà ở,
tại thời điểm trước ngày 10/12/2015 (là thời điểm Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực
thi hành) thì nghĩa vụ về nhà ở xã hội tại các dự án được thực hiện theo quy định
tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và
quản lý nhà ở xã hội. Theo đ
ó, tại điểm b khoản
2 Điều 6 Nghị định này quy định: Trường hợp dự án phát triển nhà ở
thương mại, khu đô thị mới c
ó quy mô sử dụng
đất dưới 10 ha thì ngoài hình thức dành quỹ đất 20% đ
xây dựng nhà ở xã hội…, chủ đầu tư dự án
được lựa chọn hình thức chuy
n giao quỹ nhà ở tương
đương với giá trị quỹ đất 20% t
í
nh theo khung giá đất
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tạ
i
thời điểm chuyển
giao đ
Nhà nước sử dụng làm nhà ở xã hi hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị
quỹ đất 20% theo khung giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành
nhằm
bổ sung vào Quỹ phát triển nhà ở của địa phương dành đ
đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Tại khoản 2 Điều 5 Nghị
định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và qu
n lý nhà ở xã hội (Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) quy định: Trường hợp
dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát tr
iển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức
hoặc dành quỹ đất 20% đ
xây dựng nhà ở xã hội…,
hoặc chuy
n giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị
quỹ đất 20% t
í
nh theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện
nghĩa vụ vớ
i
Nhà nước tại thời điểm chuyn giao đ sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc
nộp bằng tiền tương đương gi
á
trị quỹ
đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
nhm bổ sung vào ngân sách địa phương dành
đ
đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn.

Căn cứ hồ sơ dự
án và các quy định nêu trên, 02 Dự án do Công ty Newland làm chủ đầu tư có quy
mô sử dụng đất nhỏ hơn 10 ha (Khu dân cư, TMDV phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng
– quy mô 8,370 ha và Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Th
ng
– quy mô 1,047 ha) và Công ty Newland nay mới chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ về tiền
sử dụng đất, nghĩa vụ nhà ở xã hội tại 02 Dự án này. Việc thực hiện nghĩa vụ về
nhà ở xã hội tại 02 Dự án nêu trên, Công ty Newland được chọn một trong 03 hình
thức quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
, trong đó, có hình thực nộp bằng tiền đối với quỹ đất 20% theo giá thị
trường mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước đ

phát triển nhà ở xã hội.

Trường hợp chủ đầu tư đã hoàn thành
nghĩa vụ nộp 100% tiền sử dụng đất đối với 02 Dự án nêu trên theo giá thị trường
thì được xác định là hoàn t
t nghĩa vụ nhà ở xã hội trong
02 Dự án này theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Sau khi Công ty Newland hoàn thành
nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất tại 02 Dự án nêu trên thì
Ủy
ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm bố trí 20% khoản tiền sử dụng đ
t thu được của 02 Dự án vào nguồn ngân sách địa phương để phát triển
nhà ở xã hội; đồng thời quy hoạch, bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trên
địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả
lời văn bản số 160/CV-NL ngày 24/4/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Newland, đề
nghị Công ty nghiên cứu để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– BT Phạm Hồng hà (để báo cáo);
– UBND tỉnh Hải Dương;
– Sở XD tỉnh Hải Dương;
– Lưu: VT, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *