Tải Công văn 1324/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1324/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1324/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1324/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1324/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1324 /BXD-KTXD
V/v
hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà
Ni, ngày 17 tháng 6 năm 2015

 

Kính
gi:
Ban qun lý dự án công trình giao thông S Giao thông vận
ti
tnh Ngh An

BXây dng nhn được
văn
bản s313/TT.QLDADA2
ngày 19/5/2015 của Ban qun lý d án công trình giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh Ngh An đ ngh hưng dẫn điu chỉnh giá hp đồng xây dng i thu xây lắp s 08: Km0Km29 đưng giao tng ni QL1A huyn Nghĩa Đàn th xã Thái Hòa. Sau khi
nghiên cứu, B Xây dng có ý kiến như sau:

Việc điu chỉnh giá hp đng thực hiện theo ni dung hp đng đã ký kết
nhưng không được trái với quy đnh của h mời thu và quy đnh ca pháp luật
áp dụng cho hp đồng.

Tại Điều 29 Chương XI Điều kiện c th của hợp đồng trong H sơ mời
thầu gửi kèm theo văn bn s 313/TT.QLDADA2 ngày 19/5/2015 quy đnh: giá
hp
đồng đưc điu chỉnh
trong
trưng
hợp giá nhiên liu,
vt
tư,
thiết b
nêu
trong hp đồng có biến động lớn, ảnh hưng trc tiếp tới việc thc hin hp đồng
hoc khi Nhà nưc thay đi các chính sách liên quan thì phải
báo cáo Ngưi có thm quyn xem xét, quyết đnh.

Theo quy định trên ca H mời thầu thì hình thc hp đồng là hp đồng
theo
đơn giá điều chnh. Đi với trường hợp
nêu
tại văn bn
s313/TT.QLDA
DA2 ngày 19/5/2015, trong quá trình thi công có sự sai khác v đa chất so với hồ sơ thiết kế đưc phê duyệt dẫn đến thay đổi v trí bãi đ đất thi, thay đi v trí m
đất
khai thác do thiếu ngun đất đp; làm ảnh hưng đến đơn giá đất đp và đơn giá công
tác
đ đất thải trong hp đồng; trên
cơ
s được sự chấp thun
ca cp
quyết định đầu tư, các bên lập ph lc hp đồng đ áp dụng. Ch đu tư thực hin điều chỉnh giá hp đng do thay đi vị trí đ thi, v trí khai thác đất đp là phù hp với quy định.

Phương pháp điu chnh giá hợp đng theo các ni dung đã tha thuận trong hp đồng phù hp với quy định ca pháp lut.

Ban qun lý d án công trình giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh NghAn căn c hưng dẫn trên tổ chức thực hin./.

 


Nơi nhn:
Như trên
L
ưu VT, V KTXD
(G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *