Tải Công văn 132/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 132/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 132/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Trung Thành
Ngày ban hành: 04/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 132/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 132/BXD-KHCN năm 2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 132/BXD-KHCN
V/v
hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi
trường năm 2018

Hà Nội, ngày 04
tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị trực
thuộc Bộ

Căn cứ công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017
của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán
ngân sách khoa học và công nghệ năm 2018; Quy chế quản lý các nhiệm vụ, đề tài,
dự án khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng
quản lý (ban hành kèm theo Quyết định 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ
Trưởng Bộ Xây dựng
) và Quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ
trọng điểm ngành Xây dựng giai đoạn 2017 – 2021. Bộ Xây dựng hướng dẫn các đơn
vị đề xuất

nhiệm vụ
khoa học, công nghệ và môi trường, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa
học và công nghệ năm 2018 như sau:

I. NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC
GIA

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
do Bộ Xây dựng đề xuất đặt hàng bao gồm:

1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc
các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước.

Đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các
đơn vị đề xuất có nội dung phù hợp nhằm giải quyết các mục tiêu, nội dung đã
được phê duyệt. Danh mục cụ thể của các Chương trình tại Phụ lục 1 kèm
theo Công văn này; đảm bảo không trùng lặp với các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ của Bộ, ngành, địa phương. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập
cấp quốc gia

Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải
quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các Chương
trình, Đề án quốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt; các nhiệm vụ nhằm giải quyết mục tiêu, chiến lược phát triển của ngành
xây dựng. Danh mục cụ thể tại Phụ lục 2 và 3 kèm theo công văn này. Các
đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác
nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một số nước

Yêu cầu phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, cam
kết của đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo lợi ích của
các bên tham gia, khai thác được thế mạnh về khoa học và công nghệ và nguồn tài
chính của các nước tiên tiến để giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ cấp
thiết trong nước. Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4.

II. NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG VÀ
TRỌNG ĐIỂM CẤP BỘ

Các nhiệm vụ đề xuất căn cứ vào:

a) Chương trình, Kế hoạch, Chiến lược, Quyết
định, Chỉ thị liên quan đến ngành xây dựng. Danh mục cụ thể tại Phụ lục 3.

b) Quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công
nghệ trọng điểm ngành Xây dựng giai đoạn 2017 – 2021.

c) Các vấn đề cấp thiết, quan trọng cần giải
quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường để thực hiện mục
tiêu, chiến lược phát triển của ngành xây dựng.

d) Yêu cầu cấp thiết phục vụ công tác lãnh đạo,
quản lý, điều hành của Bộ Xây dựng và tại các đơn vị

Các đề xuất đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 4
và tổng hợp danh mục tại Phụ lục 5 và thuyết minh, dự toán tại Phụ
lục 6.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM
VỤ KH&CN GIAI ĐOẠN 2013-2016, ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ XÂY
DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018

Các đơn vị trực thuộc Bộ (các Viện nghiên
cứu, Học viện, các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp) xây dựng báo cáo tình
hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2013 – 2016, ước thực
hiện 6 tháng đầu năm 2017 và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 theo Mẫu báo
cáo tại Phụ lục 7. Các đề xuất KHCN năm 2018 chỉ được xét duyệt khi Bộ
Xây dựng nhận được báo cáo này của các đơn vị.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đề nghị các đơn vị gửi các đề xuất nhiệm vụ
khoa học công nghệ, môi trường, nhiệm vụ trọng điểm năm 2018 và báo cáo tình
hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2013-2016, ước thực hiện 6 tháng
đầu năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 về Bộ Xây dựng
(Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 30/4/2017 để tổng hợp,
xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thuyết minh và dự toán chi tiết các nhiệm vụ
gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 30/5/2017
để tổng hợp và tổ chức xét duyệt.

Sau thời hạn nêu trên, Bộ Xây dựng sẽ chuyển
các đề xuất nhiệm vụ, thuyết minh và dự toán chi tiết nhiệm vụ 2018 nộp muộn
sang năm 2019 để xét duyệt.

Bản mềm báo cáo, các đề xuất nhiệm vụ, thuyết
minh và dự toán chi tiết gửi về địa chỉ: vukhcn.moc@gmail.com.

* Công văn hướng dẫn và các Phụ lục được
đăng tải trên website của Bộ Xây dựng: http://www.moc.gov.vn
.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG


Trung Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *