Tải Công văn 1315/BXD-KTXD năm 2015 về quản lý, sử dụng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1315/BXD-KTXD năm 2015 về quản lý, sử dụng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1315/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1315/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1315/BXD-KTXD năm 2015 về quản lý, sử dụng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
1315/BXD-KTXD
V/v: Quản lý, sử dụng chi
phí thẩm định đồ án quy hoạch.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

Bộ Xây dựng nhận
được văn bản số 307/SXD-QLXD ngày 05/5/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về
việc quản lý sử dụng chi phí thẩm định đồ án quy hoạch. Sau khi xem xét, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thẩm định
đồ án quy hoạch được trích từ kinh phí của các đồ án quy hoạch, được xác định
theo tỷ lệ (%) quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô
thị. Chi phí này dành để chi trực tiếp cho các hoạt động thẩm định, trong đó có
việc chi trả thù lao trực tiếp cho các cá nhân, cơ quan tham gia trong quá
trình thẩm định. Mức chi trả thù lao căn cứ quy định về quản lý, sử dụng các
chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Xây dựng tỉnh
Bạc Liêu căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (Lan5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *