Tải Công văn 1312/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1312/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1312/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1312/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1312/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 1312/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh
giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015.

 

Kính gửi: Công ty cổ phần
xây dựng công trình Nam Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 28/2015-CNĐN ngày 15/5/2015 của Công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Định
đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định của Thông tư số
07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ
Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh
hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên
quan áp dụng cho hợp đồng.

1. Điều chỉnh giá hợp đồng
theo quy định của Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định của Thông tư số
07/2006/TT-BXD: Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì
khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây
dựng công trình theo quy định của Thông tư. Trường hợp khối lượng xây dựng thực
hiện từ 01/10/2006 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh
giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể
thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Như vậy, đối với hợp đồng
nêu trong nội dung văn bản số 28/2015- CNĐN, nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng
đã ký kết và thực tế triển khai hợp đồng thỏa thuận với chủ đầu tư điều chỉnh
giá cho những khối lượng xây dựng thực hiện sau ngày 01/10/2006 theo hướng dẫn
của Thông tư và các văn bản của UBND tỉnh Nam Định.

2. Điều chỉnh giá hợp đồng
theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT- BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại điểm 1.2 mục 1 Thông tư số 09/2008/TT-BXD, việc điều chỉnh giá
vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực
hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá
cố định. Việc điều chỉnh giá áp dụng đối với những khối lượng thực hiện từ năm
2007 trở đi chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng.

Hợp đồng xây dựng nêu trong
văn bản 28/2015-CNĐN (là hợp đồng trọn gói, ký kết ngày 09/8/2006, sử dụng vốn
ngân sách nhà nước) thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.
Các bên căn cứ nội dung hợp đồng ký kết, thực tế thực hiện hợp đồng và các quy
định, hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD , văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày
01/8/2008, văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng, các hướng dẫn
có liên quan của UBND tỉnh Nam Định để tính toán, điều chỉnh giá cho những khối
lượng công việc của hợp đồng thực hiện từ ngày 01/01/2007.

Công ty cổ phần xây dựng
công trình Nam Định căn cứ ý kiến trên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *