Tải Công văn 1307/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1307/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1307/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1307/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1307/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1307/BXD-KTXD
V/v hướng dn điều chỉnh giá hợp đồng xây dng.

Hà Ni, ngày 15 tháng 6
năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHHMTV L Ninh Qung Bình

Bộ Xây dng nhận được văn bn s 550CV/CTLN ngày 22/5/2015 ca
Công ty TNHHMTV L Ninh Qung Bình đ ngh hưng dn điều chỉnh giá hp đng. Sau khi nghiên cu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều
chỉnh
giá
hp
đồng
thc
hin theo các tha
thun đã
ký kết trong hp đồng phù hp vi quy định ca pháp lut liên quan áp dụng cho hp đng.

Hợp đng s 06/2010/HĐXL ký ngày 30/11/2010. Vic qun lý và thc
hin hợp đồng theo quy định ca Ngh định s 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010
ca Chính phv
hp
đng trong hoạt
động
xây
dng và
Thông
tư s
08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 ca B Xây dng hưng dn hp đng trong hoạt đng xây dựng. Theo đó, Khoản 1 Điều 22 Ngh đnh s 48/2010/NĐ-CP quy đnh: hp đng xây dng được thanh lý trong trường hp các bên hn
tnh các nghĩa v theo hp đồng đã ký hoc hp đồng xây dựng b chm dứt theo quy đnh ca pháp luật.

Đi với trưng hợp nêu ti văn bản số 550CV/CTLN ngày 22/5/2015, nếu các bên đã hoàn thành các nghĩa v ca hợp đồng thì phi làm th tc thanh lý hp đồng trong thời hn 45 ngày k t ngày các bên tham gia hp đồng hoàn thành các nghĩa v theo hợp đồng hoặc hp đng b chấm dt theo quy định ti
Khoản 2 Điều 22 Ngh định s 48/2010/NĐ-CP.
Việc điều chnh giá hợp đồng kng được áp dng sau khi hp đng đã
thanh .

Công ty
TNHHMTV
LNinh
Qung
Bình căn
cứ hưng dẫn
trên tổ chc thc
hin./.

 

 

Nơi nhận:
N
trên
u VT, Vụ
KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *