Tải Công văn 1305/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1305/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1305/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1305/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1305/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1305/BXD-KTXD
V/v Áp dụng Thông tư số
01/2015/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Ban quản lý
khu kinh tế tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 509/KKT-KHĐT ngày 15/5/2015 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình về
việc áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc chuyển tiếp áp dụng
Thông tư số 01/2015/TT-BXD thực hiện theo quy định tại Điều 6
của Thông tư này. Theo nội dung văn bản số 509/KKT- KHĐT, một số dự án tại Khu
kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình được áp dụng một số chế độ đặc
thù riêng cho đơn giá nhân công; dự án đầu tư này đã được phê duyệt tổng mức đầu
tư, dự toán; có gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu thi
công xây dựng. Do vậy, việc áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 6
Thông tư số 01/2015/TT-BXD cho gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu như nêu
tại văn bản số 509/KKT-KHĐT do Người quyết định đầu tư quyết định.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh
Quảng Bình căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *