Tải Công văn 1304/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1304/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1304/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1304/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1304/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1304/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng
xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH
Xây lắp Vĩnh Trinh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 69/TTr-VT ngày 08/01/2014 và văn bản kèm theo ngày 06/4/2015 của Công ty
TNHH Xây lắp Vĩnh Trinh đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi
nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng
thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật
có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 69/TTr-VT
ngày 08/01/2014 thì hợp đồng có hiệu lực từ ngày 30/12/2010. Việc điều chỉnh
giá hợp đồng theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của
Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, hợp đồng theo đơn giá
cố định chỉ được điều chỉnh giá của nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp
dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá khi có biến động bất
thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương nếu được phép
của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp chủ đầu tư chậm
bàn giao mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ, gây rủi ro cho nhà thầu thì chủ đầu tư
phải bồi thường thiệt hại cho nhà thầu theo quy định tại Điểm a Khoản
2 Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, trong đó bao gồm cả bồi thường thiệt
hại do trượt giá vật liệu. Thời điểm tính bồi thường thiệt hại kể từ ngày chậm
tiến độ đầu tiên theo hợp đồng. Việc khiếu nại và giải quyết tranh chấp hợp đồng
trong trường hợp vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều
43 và Điều 44 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

2. Mục đích của tiền tạm ứng
đã được quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP .

Công ty TNHH Xây lắp Vĩnh
Trinh căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *