Tải Công văn 13/BXD-QLN năm 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 13/BXD-QLN năm 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 13/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 13/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 13/BXD-QLN năm 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/BXD-QLN
V/v: Hỗ trợ người
có công với cách mạng về nhà ở

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19/02/2014, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa có công văn số 572/SXD-QLN
đề nghị có hướng dẫn khi thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013
của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
(sau đây gọi tắt là QĐ22). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại Điều 5 Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn thực hiện QĐ22 có quy định : ủy ban nhân dân cấp tỉnh
chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm
theo dự toán kinh phí, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục tập quán
của từng địa phương để phổ biến cho các hộ gia đình tham khảo, áp dụng để xây
dựng nhà ở. Như vậy, để phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc
thiểu số, Sở Xây dựng, ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn đồng bào xây dựng
nhà ở có mái lợp bằng lá cọ nhưng phải đảm bảo sử dụng lâu bền, có tuổi thọ
trên 10 năm.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa báo cáo ủy
ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *