Tải Công văn 1297/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí chung của Công tác sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt lại thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1297/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí chung của Công tác sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt lại thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1297/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1297/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1297/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí chung của Công tác sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt lại thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1297/BXD-KTXD
V/v chi phí chung của
Công tác sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt lại thiết bị.

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ
phần LILAMA10

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 543/ LILAMA10-KTKT ngày 26/5/2015 của Công ty cổ phần LILAMA10 chi phí chung
của Công tác sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt lại thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng
và lắp đặt lại thiết bị chưa được quy định cụ thể trong Thông tư số 04/2010/TT-BXD
ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình; công tác này được thực hiện chủ yếu là nhân công có tay nghề cao (bậc
thợ từ bậc 4 trở lên), không có vật liệu chính mà chỉ có vật liệu phụ.

Theo quy định tại mục 6 Bảng
3.8 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 thì chi phí chung cho Công tác lắp
đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng được tính bằng 65% trên
chi phí nhân công trong dự toán; do vậy, chi phí chung của Công tác sửa chữa, bảo
dưỡng và lắp đặt lại thiết bị được tính bằng 65% trên chi phí nhân công trong dự
toán.

Công ty cổ phần LILAMA10 căn
cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy
định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *