Tải Công văn 1272/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1272/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1272/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1272/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1272/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1272/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh
giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015.

 

Kính gửi: Cục Dự trữ
Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh – Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 250/CDTHCM-TCKT ngày 22/4/2015 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ
Chí Minh – Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng
xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các hợp đồng đã ký kết và thực
hiện theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ
thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD
ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng và quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày
07/5/2010.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng,
đối với những khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì
các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng
về đơn giá cho khối lượng phát sinh; đơn giá mới xác định theo Thông tư hướng dẫn
về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa
thuận trong hợp đồng.

Theo quy định tại điểm 2 điều 2 Thông tư số 08/2010/TT-BXD, khi điều chỉnh giá hợp
đồng xây dựng (giá hợp đồng sau điều chỉnh) không làm vượt tổng mức đầu tư được
phê duyệt thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
Thành phố Hồ Chí Minh – Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ ý kiến trên thực hiện
theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *