Tải Công văn 1264/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1264/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1264/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1264/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1264/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 1264/BXDXD
V/v hướng dn cấp giy phép xây dng theo Lut
Xây dựng.

Hà
Ni, ngày
10 tháng 6 năm 2015.

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Lng Sơn

Bộ Xây dng nhn được văn
bn
s204/SXDQLN
ngày
02/4/2015
ca
Sở Xây dng tỉnh Lng Sơn đ ngh hưng dẫn thc hiện công tác cp giấy phép xây dng theo Luật Xây dng năm 2014. Sau khi nghiên cu, Bộ
Xây
dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định
ti
Đim e Khon
2 Điều
89 Lut
Xây dựng năm 2014 Nhà thuc d án phát trin đô thị, d án phát trin nhà có quy mô
dưới
7 tng và tổng din tích sàn dưới 500m2có quy hoch chi tiết 1/500 đã
được
quan nhà nưc thm quyn phê duyt
được miễn giấy phép xây
dựng. Do
đó,
việc
xây dng nhà ở ca ngưi
được
giao đt, nhận chuyển
quyền s dụng đt (có quy mô dưới 7 tng và tng diện tích sàn dưới 500m2) thuc d án xây dng khu đô th như nêu trong văn bn s 204/SXDQLN nêu trên thuc đi tưng miễn giấy phép xây dựng.

2. Nhà thuc d án nhà tái định do y ban nhân dân tnh phê duyt, nếu đáp ng đ điu kiện là quy mô dưới 7 tng hoặc tổng din ch
sàn
dưi 500m2
và có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được quan nhà nưc có thẩm quyền phê
duyệt được
miễn giấy phép xây dựng.

3. Công trình xây dng ti các xã ngoại thành ca thành ph Lng Sơn,
khu vc ngoại th ca các th trấn cần phi thc hin cp giấy phép xây dựng
theo quy định.

Trên đây là ý kiến ca B Xây dng, đ ngh Sở Xây dng tỉnh Lng Sơn nghiên cu thực hin./.

 

 

Nơi nhn:
Như
trên;
Lưu:
VT, Cục QLHĐXD
(NLĐ 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *