Tải Công văn 126/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 126/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 126/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 126/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 126/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 126/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều
chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng
Trung Hải tại văn bản số 10417/VPCP-KTN ngày 19/12/2012 về việc giao Bộ Xây
dựng hướng dẫn các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh
tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng hướng dẫn
điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

1. Đối với các dự án phê duyệt trước ngày Nghị định số
83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì việc điều chỉnh
tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1,2 và 3 của văn bản
số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với các dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số
83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì việc điều chỉnh
tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định
này. Trường hợp dự án bị vượt tổng mức đầu tư do biến động giá xây dựng thì xem
xét cắt giảm những hạng mục công việc không cần thiết (nhưng vẫn đảm bảo mục
tiêu, quy mô của dự án) hoặc nghiên cứu thay thế vật tư, thiết bị nhập khẩu
bằng vật tư, thiết bị sản xuất trong nước, những vật tư, thiết bị bắt buộc phải
nhập khẩu nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn gốc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu
cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án) nhằm giảm chi phí đầu tư. Sau khi thực
hiện các giải pháp này mà vẫn vượt tổng mức đầu tư nhưng cần phải điều chỉnh tổng
mức đầu tư của dự án thì các địa phương, đơn vị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem
xét, giải quyết.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên
Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Các Cục, Vụ, Viện thuộc BXD;
– Lưu: VT, KTXD (Nh20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *