Tải Công văn 1249/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD đối với gói thầu XL02, công trình khu giảng đường, hiệu bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1249/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD đối với gói thầu XL02, công trình khu giảng đường, hiệu bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1249/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1249/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1249/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD đối với gói thầu XL02, công trình khu giảng đường, hiệu bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1249/BXD-KTXD
V/v Áp
dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD đối với gói thầu XL02, công trình khu giảng
đường, hiệu bộ Trường Đại học XD Miền Trung.

Hà Nội, ngày 09 tháng
6 năm 2015

 

Kính gửi: Trường Đại học xây dựng
Miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 154/ĐHXDMT-QLDA
ngày 27/5/2015 của Trường Đại học xây dựng Miền Trung về việc xác định đơn giá
nhân công cho gói thầu XL02 – Xây lắp hạng mục HM2, công trình khu giảng đường,
hiệu bộ Trường Đại học xây dựng Miền Trung. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

Theo báo cáo của Trường Đại học xây dựng Miền Trung,
gói thầu này được mở thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 01/2015/TT-BXD
ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý
chi phí đầu tư xây dựng và áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Do
vậy, để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư của dự án,
Bộ Xây dựng cho phép Trường Đại học xây dựng Miền Trung áp dụng cách xác định
chi phí nhân công cho gói thầu XL02 theo các quy định trước khi Thông tư số
01/2015/TT-BXD có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, khi tính toán chi phí nhân công
cho gói thầu này, Trường Đại học xây dựng Miền Trung cần bảo đảm nguyên tắc giá
nhân công trong dự toán gói thầu phải phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây
dựng trên thị trường lao động nơi xây dựng công trình.

Trường Đại học xây dựng Miền Trung căn cứ ý kiến
trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi
Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *