Tải Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Đào Trung Chính
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1244/TTCQLĐĐ-CQHĐĐ
V/v hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Hà Nội, ngày
22 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài
nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, để triển khai lập
kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cấp huyện và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn
cụ thể một số nội dung như sau:

1. Kính phí thực hiện công tác lập và điều chỉnh
kế hoạch sử dụng đất:

Căn cứ Mục 2, Phần II của Thông
tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC- BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài
chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh
quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai thì kinh phí thực hiện
công tác lập và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất
cấp huyện do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

2. Về định mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng thông
tư quy định về Đinh mức kinh tế-kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất và dự kiến sẽ ban hành trong quý III năm 2014. Trong khi chờ định mức
kinh tế – kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban hành, để
không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch
và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của cấp huyện, đề nghị các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương áp dụng Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm
2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế-kỹ thuật lập
và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lập nhiệm vụ và dự toán kinh
phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thực hiện. Sau khi có Thông
tư mới ban hành thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT phải thực hiện điều chỉnh
lại nhiệm vụ và dự toán kinh phí cho phù hợp.

3. Về chi phí ngoài đơn giá (gồm: Khảo sát, lập
dự án lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hội thảo; thẩm định
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất; kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục công việc và toàn bộ dự án); Hiện nay một
số nội dung quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006
của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây
dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
không còn phù hợp với thực tế; do vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài
chính đang xây dựng thông tư liên tịch mới quy định phân cấp nhiệm vụ chỉ và hướng
dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các nhiệm
vụ chi về tài nguyên và môi trường dự kiến sẽ ban hành vào Quý IV năm 2014.
Theo nội dung dự thảo thì thông tư liên tịch mới sẽ thay thế các thông tư:
Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 2003 về việc
hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và
quản lý đất đai; Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02
năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán
đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Thông tư số 04/2006/TT- BTNMT ngày 22 tháng 5
năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khi thông tư liên tịch mới chưa
ban hành việc lập dự toán và quyết toán vẫn thực hiện theo hướng dẫn của các
thông tư nêu trên.

4. Về phần kinh phí thẩm định quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất: Kinh phí thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ được hướng dẫn
cụ thể trong thông tư liên tịch mới. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể, đề nghị Sở
Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào
khối lượng công việc thực tế thực hiện (gồm: số lượng các cuộc thẩm định, số lượng
cán bộ thuộc hội đồng thẩm định, số lượng bài phản biện góp ý, chi phí làm
ngoài giờ và các chi phí khác liên quan đến việc thẩm định) áp dụng mức chi
theo các quy định hiện hành để lập dự toán chi, trình cấp có thẩm quyền xem
xét, phê duyệt để thực hiện, về phân cấp ngân sách, theo nguyên tắc cấp nào thực
hiện thì ngân sách cấp đó chi và quyết toán kinh phí, đảm bảo đúng theo quy định
của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, VP(TH), CQHĐĐ, Vụ KH-TC, NTT.

KT. TỔNG CỤC
TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đào Trung Chính

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *