Tải Công văn 1227/BXD-HĐXD năm 2015 ý kiến về thẩm quyền thẩm định dự án do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1227/BXD-HĐXD năm 2015 ý kiến về thẩm quyền thẩm định dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1227/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1227/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1227/BXD-HĐXD năm 2015 ý kiến về thẩm quyền thẩm định dự án do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1227/BXD-HĐXD
V/v ý kiến về thẩm quyền
thẩm định dự án.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở
Xây
dựng tỉnh Đng Nai

Bộ Xây dng nhận được văn bn s 971/SXDQLHĐXD ngày 13/5/2015 ca S Xây dựng tỉnh Đồng Nai đ ngh cho ý kiến v thẩm quyền thẩm định d
án nhóm B, nhóm C s dụng ngun vn ngân sách nhà nưc. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hưng dn ti Điểm a Khoản 2 Mục III văn bn s 3482/BXDHĐXD ngày 30/12/2014 ca
Bộ Xây dng v
vic
thc hin
Luật Xây dng
s50/2014/QH13, “cơ quan chuyên n thuc các B qun lý công tnh xây dựng
chuyên ngành ch trì thm
đnh toàn b nội dung ca d
án
nhóm A, các dán do
các
B, ngành Trung ương quyết định đu tư được quy định ti Điều 58 ca
Lut Xây dng 2014; các S quản lý công trình xây dng chuyên ngành ch trì thm đnh toàn b ni dung ca d án nm B, nhóm C Báo cáo kinh tế kỹ
thut quy đnh ti Điều 58 ca Lut Xây dựng 2014 được đầu tư trên đa n đa phương, tr các d án do quan chun n thuc các B quản lý công tnh xây dng chuyên nnh thm đnh nêu trên”.

Như vy, đi vi các d án nm B, nm C s dng ngun vn ngân sách
nhà nước do các B, ngành Trung ương quyết định đu tư
thì ch t t chc
thẩm
đnh là
thuc thẩm quyền
ca cơ quan
chuyên môn thuc các
B
quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Trên đây là ý kiến ca Bộ Xây dng, đ ngh Sở Xây dng tỉnh Đồng Nai
nghiên cu,
t
chc thc
hin./.

 

 

Nơi nhn:
N
trên;
Lưu: VT, XDTMP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *